NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közszolgálati média-újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati média-újságíró és szerkesztő

Szakfelelős: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév              

A képzés óraszáma: 255 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon, korábban főiskolai képzésben szerzett oklevél. A felvételről szóló döntést az egyetem felvételi bizottsága hozza meg a pályaorientációs beszélgetés alapján, a szak tematikájában való általános tájékozottság, a motiváció, az általános műveltség és a kommunikációs képességek értékelését követően.

A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a közszolgálati média működésével kapcsolatban, különös tekintettel az olyan feladatkörökre, mint a hang- és videótechnika, a műsorszerkesztés és rendezés, a vágási és az operatőri ismeretek.

A gyakorlati ismeretek átadásán túl a képzés célja olyan elméleti tudás átadása is, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki a jövőben a közszolgálati média felelős munkatársa lehessen. Ide tartozik a közszolgálati és kereskedelmi média szerepének és helyének elméleti kérdései, a média működésével kapcsolatos alapvető jogi, és szabályozási ismeretek (ideértve az online tartalomszabályozást is), a médiaetika, a társadalmi kommunikáció, valamint a szociálpszichológia legfontosabb kérdései.

Végül, az elméleti és gyakorlati megalapozáson túlmenően, a képzés célja a hallgatók kompetenciafejlesztése is, mely lehetővé teszi nem csupán a jövőbeli munkájuk során alkalmazott írásbeli és szóbeli kommunikáció (beszédtechnika) magasabb szintű használatát, de azt is, hogy vezetőként megfelelően kommunikálhassanak.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A közszolgálati média-szakértő

a) tudása

 • Ismeri a média szektor állami, és nem állami szereplőit, valamint sajátos funkcióit.
 • Ismeri a médiapiac sajátosságait.
 • Ismeri a médiafogyasztás mérésének rendszereit.
 • Ismeri a kreatív ipar szerepét a gazdaságban.
 • Ismeri a média jövőjével kapcsolatos elméleteket.
 • Ismeri a közszolgálati újságírás, ezen belül a hírszerkesztés alapjait.
 • Ismeri a médiával kapcsolatos személyiségi jogi kérdések legfontosabb kérdéseit, ismeri a kereskedelmi kommunikáció alapjait, az újságírók jogállásának szabályait, valamint az internetes platformok szabályozásának legfontosabb kérdéseit.    
 • Ismeri a csoportlélektan, valamint az önismerettel kapcsolatos elméletek és gyakorlatok alapjait.
 • Ismeri a kamerák és mikrofonok működési elvét, a kép- és hangrögzítés fontosabb technikai fogalmait.
 • Ismeri a hírszerkesztési alapelveket, a hír- és magazinműsorok szerkesztésének legfontosabb ismereteit.
 • Ismeri a vágás folyamatát és főbb technikai paramétereit.
 • Ismeri az újságírói/szerkesztői kompetenciákat, azok alkalmazott fejlesztési lehetőségeit.
 • Ismeri a hangzó beszéd és a leírt szöveg közti összefüggéseket, és tudatosan használja a nyelvi kifejezőeszközöket.
 • Ismeri a szövegalkotás szövegtani, nyelvhasználati, nyelvhelyességi, műfajelméleti alapjait; ismeri továbbá a retorikai alapfogalmakat, az érvelési és meggyőzési technikákat.
 • Ismeri a tulajdonságokon alapuló megközelítések erősségeit és gyengeségeit.
 • Ismeri a viselkedéselméletet, annak erősségeit és kritikáját.
 • Ismeri a szituatív tényezőkön alapuló elméletet.
 • Ismeri a transzformatív/átalakító vezető elméletét.
 • Tisztában van a vezetéselméletek (tulajdonság-, viselkedés-, szituatív és transzformatív elmélet) közötti különbségekkel és hasonlóságokkal.
 • Ismeri konfliktuskezelési stílusát.
 • Ismeri a hatékony kommunikáció tényezőit.
 • Ismeri az asszertivitás fogalmát.
 • Ismeri a motivációs elméleteket.
 • Ismeri a visszacsatolás szabályait és eszközeit.
 • Ismeri az operatőri, valamint az adásrendezői csapat felépítését, feladatait és eszközeit.
 • Ismeri a sportújságírás alapjait, történetét és fejlődési irányait.
 • Ismeri a különbségeket a rádiós és televíziós sportműsor kommentálás között, ismeri, hogy mire kell odafigyelni egy összefoglaló, egy pörgős és egy lassabb sportesemény esetén.
 • Ismeri a műsorvezetői munka működésének elvi folyamatát a felkészüléstől egészen az élő adásig.  Kiismeri magát a különböző szerepekben, legyen szó a pályaszéli riporter, a hírolvasó vagy éppen a beszélgetős műsorvezetésről, valamint átlátja a televíziós rendszer szerkesztési és technikai részleteit.
 • Ismeri az interjúkészítés teljes folyamatát.
 • Ismeri az élő és rögzített rádióműsorok közötti különbségeket, tisztában van a műfaji sajátosságokkal, és képes az egyszerűbb műfajokban önállóan dolgozni.

b) képességei

 • Képes a média termékek, mint társadalmi produktumok előállításának értelmezésére.
 • Képes a média funkcióinak egymásra épülésének és differenciálódásának felismerésére.
 • Képes a média fogyasztási adatok értelmezésére.
 • Képes az önálló, szakszerű munkavégzésre közszolgálati média-újságíró és szerkesztőként.
 • Képes újságíróként, szerkesztőként eligazodni a tevékenységére vonatkozó jogszabályok között, képes átlátni az internetes kommunikációval kapcsolatos legfontosabb jogi problémákat.
 • Képes a helyzet hatalmának felismerésére, a manipulációval szembeni érett személyiség kialakítására.
 • Képes felmérni a szükséges technikai eszközök tudását, és azok használhatóságát a kívánt riportanyag elkészítéséhez.
 • Képes televíziós és rádiós műsorok szerkesztésére.
 • Képes együttműködni a vágásért felelős szakterülettel, átlátva a vágás folyamatát.
 • Képes az újságírást és a szerkesztői munkatevékenységet érintő kompetenciaalapú önértékelésre és önfejlesztésre.
 • Megismeri a saját kifejezőeszközei erősségeit és hiányosságait.
 • Képes szakmailag megfelelő módon kiválasztani és megalkotni a célhoz, témához, szövegalkotói szándékhoz és szituációhoz alkalmazkodó szövegfajtákat; képes szakmailag megfelelő módon megalkotni a hatásos és hatékony szövegeket, amelyek javítják a kommunikációs és nyelvi képességeit; képes szakmailag megfelelő módon érvelni, meggyőzni és alkalmazni a retorikai eszközöket; képes felismerni a manipulatív érvelési technikákat.
 • Képes felmérni vezetői tulajdonságait.
 • Képes különbséget tenni az autokratikus, a demokratikus és a laissez-faire stílusú vezetés között.
 • Képes felismerni és feloldani a kommunikációs zavarokat.
 • Képes átlátni a vezetést meghatározó változókat.
 • Képes egyéni és szervezeti célok megfogalmazására.
 • Képes felismerni a csoportszerepeket.
 • Képes megszervezni a csapatmunkát.
 • Képes személyre szabottan motiválni.
 • Képes hatékonyan visszajelezni.
 • Képes operatőri és adásrendezői feladatok ellátására, azok támogatására. 
 • Képes a sportújságírói eszközökkel kifejezni önmagát az adott helyzetnek és feltételeknek megfelelően.
 • Képes szórakoztatóan és akkurátusan kommentálni egy sporteseményt.
 • Képes a helyzetnek és a feladatkörnek megfelelő szerep megvalósítására. 
 • Képes feltenni azokat a kérdéseket, amelyekre a néző/hallgató a leginkább kíváncsi.
 • Képes a hírszerkesztéshez szükséges alapvető munkafolyamatok elvégzésére, szerkesztő kollégák felügyelete mellett.
 • Képes önállóan helyszínen rövid interjút, tudósítást készíteni.
 • Képes összegyűjteni, rendszerezni és prezentálni a megszerzett információkat, és azokat egy-egy rádiós műfaj sajátosságait figyelembe véve adáskész műsorelemmé összeállítani.

c) attitűdje

 • Fontosnak tartja az elemzést, lényeglátó, összefüggést kereső.
 • Törekszik megszerzett tudásszintjének bővítésére.
 • Törekszik megismerni a tevékenységének jogi kereteit.
 • Támogató magatartást tanúsít kollégáival szemben.
 • Elkötelezett a médiapluralizmus fenntartása, a közszolgálati média alapértékei mellett.
 • Törekszik a rendelkezésére álló technika megfelelő kihasználására, a műsorgyártásban közreműködő többi szakemberrel való csapatmunkára, a technikai stáb munkájának támogatására.
 • Fontosnak tartja a rendelkezésre álló technikai és humánerőforrások szakszerű felhasználását.
 • Munkavégzése során fontosnak tartja a legújabb vágási technikák alkalmazását.
 • Törekszik arra, hogy a teljesítménye összhangban legyen a kompetenciaalapon elvárható újságírói, és szerkesztői munkával.
 • Fontosnak tartja a magyar nyelv igényes használatát, törekszik egyéni megszólalásának folyamatos fejlesztésére.
 • Törekszik a szakmai szövegek előállítása során a nyelvi, retorikai és szakmai szabályok betartására; nyitottan és elfogadó módon viszonyul a kommunikációs, és szakmai normákhoz; fontosnak tartja az etikai szempontok betartását az érvelés és meggyőzés során; fontosnak tartja a csoportmunkát, a kooperációt.
 • Nyitott a különböző vezetési stílusok megismerésére.
 • Törekszik a személyiségében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésére.
 • Nyitott az önismeret fejlesztésére.
 • Törekszik a kommunikáció fejlesztésére.
 • Elkötelezett a szervezeti célok megvalósításában.
 • Munkavégzése során fontosnak tartja a csapatmunkát és az operatőri, rendezői szakmai sztenderdek betartását.
 • Törekszik az olvasót, nézőt megfelelően informálni a sportvilág eseményeiről.
 • Törekszik arra, hogy a saját személyiségének megfelelően közvetítse az eseményt.
 • Törekszik kihozni a legjobbat az adott helyzetből a műsor során.
 • Nem saját magát, hanem az interjúalanyt helyezi előtérbe.
 • Törekszik megismerni azokat a közéleti, politikai, gazdasági, kulturális vagy sportterületeket, amelyeken el szeretne kezdeni dolgozni, mint újságíró vagy tartalommenedzsmenttel foglalkozó médiaszakember.
 • Törekszik megismerni a rádiós műsorkészítés fejlődési lehetőségeit, az új technológiákat, a rádiózás előtt álló kihívásokat.

d) autonómiája és felelőssége

 • Saját szakmai közegében olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását.
 • Felelősséget érez az objektív, és a közérdekű tájékoztatás iránt.
 • Felelősséget érez aziránt, hogy a tevékenysége során betartsa a polgári jog személyiségvédelemmel kapcsolatos szabályait.
 • Felelősséget vállal az ügyfelekért, a munkájáért, a kollégák teljesítményéért, jóllétéért.
 • Saját munkáját önállóan, kellő felelősséggel tervezi, szervezi, végzi és ellenőrzi.
 • Felelősen viszonyul a használatra kapott technika kezelésére, az elvárt képi- és hanganyag technikailag megfelelő minőségű elkészítésére.
 • Felelősséget vállal a műsorszámokkal kapcsolatos döntések meghozataláért.
 • Felelősséget vállal a vágási tevékenység magas szakmai színvonalú elvégzéséért.
 • Felelősséget vállal saját és szakmai környezete újságírói/szerkesztői kompetenciaalapú fejlesztése iránt.
 • Felelősen viszonyul a nyilvános megszólalás tömegtájékoztató funkciójához. Fontosnak tartja a megszólaltatandó szöveg értelmileg hű tolmácsolását.
 • Felelősen viszonyul a szakmai környezetéhez; felelősséget vállal a kijelentéseiért, állításaiért; felelősen viszonyul a szakmai szabályok és normatívák betartásához.
 • Felelősséget vállal saját tevékenységéért, valamint a rábízott kisebb szervezeti egység, közösség munkájáért.
 • Folyamatos önellenőrzés mellett, önállóan végzi munkáját.
 • Felelősséget vállal a saját, és az általa vezetett csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért.
 • Felelősséget vállal a szakmai sztenderdek betartásáért.
 • Felelősséget érez a nézők és olvasók magas szintű kiszolgálásáért.
 • Hitelesen és érthetően, a szabályokat tökéletesen ismerve tájékoztatja a nézőt az eseményekről.
 • Hitelesen és érthetően tájékoztatja a nézőt.
 • Mindig a körülményeknek és a helyzetnek megfelelő kérdéseket tesz fel, amiből a néző a lehető legjobban informált lesz.
 • Hitelesen és szakmai szempontok szerint végzi a munkáját.

A képzés célcsoportja:  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a közszolgálati média működésével kapcsolatban, különös tekintettel az olyan feladatkörökre, mint a hang- és videótechnika, a műsorszerkesztés és rendezés, a vágási és az operatőri ismeretek.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti és gyakorlati órák segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

A közszolgálati és kereskedelmi média alapjai
Újságírás és hírszerkesztés alapjai hagyományos és új médiafelületeken
Szociálpszichológia
Videó- és hangtechnika alapjai
Operatőri ismeretek
Műsorszerkesztés a gyakorlatban I.
Beszédtechnika I.
A sportújságírás alapjai (kötelezően választható)
Sportműsor-vezetés (kötelezően választható)
Érvelés- és írástechnika (kötelezően választható)
Személyes kompetenciafejlesztés (kötelezően választható)
Médiajog és internetszabályozás
Műsorszerkesztés a gyakorlatban II.
Vágási ismeretek
Adásrendezői ismeretek
Beszédtechnika II.
Médiaetika
Vezetői kommunikáció (kötelezően választható)
Sportkommentátori munka a gyakorlatban (kötelezően választható)
Az interjúkészítés gyakorlata (kötelezően választható)
A rádiós műsorkészítés elmélete és gyakorlata (kötelezően választható)

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült új videós képzési ajánlót: Közszolgálati média-újságíró szak

A jelentkezés kezdete: várhatóan 2024 november

A képzés tervezett kezdete: 2025 február

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2025 februárjában, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (10 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: várhatóan kéthetente, csütörtöki-pénteki napokon

Az önköltség mértéke: 270.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Jónás Anna
főreferens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20851
E-mail cím: Jonas.Anna@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 142. iroda