NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közszolgálati kommunikációs szakember szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati kommunikációs szakember

Szakfelelős: Dr. Dominek Dalma Lilla, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév              

A képzés óraszáma: 240 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon, korábban főiskolai képzésben szerzett oklevél. A felvételről szóló döntést az egyetem felvételi bizottsága hozza meg a pályaorientációs beszélgetés alapján, a szak tematikájában való általános tájékozottság, a motiváció, az általános műveltség és a kommunikációs képességek értékelését követően.

A képzés célja: A képzés célja a közigazgatásban, bíróságon, ügyészségen dolgozó szakemberek gyakorlatorientált kommunikációs képzése, személyes kommunikációs készségeik fejlesztése. A szakirányú továbbképzési szak további célja, hogy az egyébként nem a kommunikáció területén diplomázott szakemberek hatékonyan képviseljék munkahelyüket, jelenítsék meg azok céljait, értékeit, valamint készség szinten alkalmazzák a vezetői és belső intézményi kommunikáció leghatékonyabb eszközeit, ezzel növelve szervezetük külső és belső kommunikációjának hatékonyságát.

A képzés figyelembe veszi a közszféra szervezeteit körülvevő kommunikációs környezet folyamatos változásai jelentette kihívásokat.

A szakirány elvégzésével a hallgatók megismerik a társadalom- és emberközpontú szemléletmód és motiváció működőképes példáit, kreatív alkalmazásának lehetőségeit. Szakmai látókörük és eszköztáruk bővítése során jártasságot szereznek a kommunikáció elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazásában. Jól használható tudásra tesznek szert a stratégiai kommunikáció kialakításában és érvényre juttatásában, valamint a szervezeti kapcsolatépítési és tájékoztatási feladatokban.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A közszolgálati kommunikációs szakember

a) tudása

 • Ismeri a hangzó beszéd és a leírt szöveg közti összefüggéseket, és tudatosan használja a nyelvi kifejezőeszközöket.
 • Tisztában van az írásbeli kommunikáció eszköztárával.
 • Ismeri a közigazgatási szervezetfejlesztés és szervezetirányítás eszközeit, a hatékony információ- és kommunikáció menedzsmentet, valamint az emberi erőforrás-menedzsment eszközeit.
 • Elsajátítja a mediációhoz és konfliktuskezeléshez kapcsolódó legalapvetőbb rendszerszintű alapismereteket és technikákat.
 • Jól ismeri, és tudatosan alkalmazza szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait: a közszolgálatra jellemző formáit, módszereit és technikáit.
 • Ismeri a siker és a kudarc élettani hatásait.
 • Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek.
 • Ismeri a legfontosabb vezetői kommunikációs alapfogalmakat.
 • Ismeri a meggyőző kommunikáció módszereit és technikáit.
 • Rendelkezik az online nyilvánosság platformjain keresztül történő kommunikációra vonatkozó tudással.
 • Ismeri a szervezeti kommunikáció összefüggéseit.
 • Ismeri az általános tárgyalási technikákat, a kommunikációnak a tárgyalási pozíciókra gyakorolt hatását.
 • Ismeri a szövegalkotás szövegtani, nyelvhasználati, nyelvhelyességi, műfajelméleti alapjait; ismeri továbbá a retorikai alapfogalmakat, az érvelési és meggyőzési technikákat.
 • Átfogóan ismeri a média szereplőit és megfelelően alkalmazza a viselkedési formák és a protokoll eszközeit a sajtó kapcsolattartás folyamán felmerülő helyzetekben. A célt képes kitűzni és át is tudja adni tartalmát az elsajátított különböző módszerek segítségével. Interkulturális ismeretekkel rendelkezik. A különböző kultúrákat ismeri és tolmácsolja.
 • Jártas a vezetői kommunikáció szakirodalmi és gyakorlati kompetenciáiban.
 • Tisztában van a válságkommunikációs szakértői kompetenciákkal.
 • Ismeri a magyar médiumok karakterét, az európai viselkedéskultúra kommunikáció attitűdöt, illetve a széles e világon észlelhető más attitűdöket és azok közötti helyzetek és problémák megoldását.

b) képességei

 • Képes továbbfejleszteni saját kifejezőeszközei.
 • Kiváló íráskészséggel, meggyőzőképességgel, hatékony kommunikációval rendelkezik.
 • Képes kiemelkedő szervezői, koordinációs feladatok végrehajtására, konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre.                   
 • Képes önálló munkavégzésre és nagyfokú információfeldolgozásra, problémaelemzésre és problémamegoldásra.
 • Rutinszerűen alkalmazza a konfliktuskezeléssel, moderációval, tanácsadással kapcsolatos ismereteket.
 • Feladatának ellátása során érthetően fejezi ki magát szóban és írásban, valamint mások kommunikációját megfelelő módon értelmezi.
 • Kommunikációs képességei révén képes hallgatóságának osztatlan figyelmét előadásának témájára irányítani.
 • Alkalmas alapfeladatainak ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére. Képes a probléma felismerésére és megoldására.
 • Gyakorlatban tudja alkalmazni a kommunikációs módszereket.
 • Képes a meggyőző kommunikáció alkalmazására a gyakorlatban.
 • Úgy alkalmazza ezeket a platformokat – legyen benne akár közvetítő személy, például újságíró –, hogy a kommunikált tartalom és a kommunikatív szándék a lehető legközelebb esik egymáshoz.
 • Képes a szervezeti kommunikáció használatára.
 • Képes nemzetközi tárgyalási folyamatok elemzésére.
 • Fejlődik személyes - verbális, nonverbális és írásbeli - médiakommunikációs előadásmódja.
 • Képes minden helyzetet megoldani a sajtóval felvett kapcsolatok gyakorlatában.
 • Képes hitelesen átadni a tudását és közvetíteni a tanult módszereket.
 • Képes az interkulturális ismereteit beépíteni a sajtókapcsolatok terén végzett tevékenységébe.
 • Képes beilleszteni tevékenységébe a sajtókapcsolatokban szerzett képességeit és tudja kamatoztatni részleteiben is.
 • Képes a mindennapi tevékenységébe gyakorlati módon integrálni a megszerzett vezetői kommunikációs elméleti tudást.
 • Rendelkezik a problémafelismerés, analizálás, problémamegoldás képességekkel.

c) attitűdje

 • Fontosnak tartja a magyar nyelv igényes használatát, törekszik egyéni megszólalásának folyamatos fejlesztésére.
 • Lényeglátás, kreativitás és módszertani tudatosság jellemzi.
 • Munkája során nyitott gondolkodás, kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség, valamint jó kommunikációs és együttműködési attitűd, vezetői kommunikációs készség jellemzi.
 • Fontosnak tartja a problémamegoldást és az empátiát.
 • Érthetően fejezi ki magát, kommunikációs zavar esetén, annak feloldására törekszik. Megosztja azokat az információkat, amelyek a hatékony feladat-végrehajtáshoz szükségesek.
 • Folyamatos önképzésre törekszik.
 • Törekszik a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra. Nyitott a rendészet, a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.
 • Fontosnak tartja a vezetői kommunikáció helyes használatát.
 • Törekszik a meggyőző kommunikáció helyes használatára.
 • Tudatosítja magában és környezetében az online kommunikáció működését.
 • Érthetően fejezi ki magát a szervezeten belül.
 • Elemzőkészséggel, problémafelismerő és -megoldó hozzáállással rendelkezik.
 • Tudatosan használja a médiakommunikáció eszközeit.
 • Tudatosan alkalmazza a konfliktuskezelés eszközeit.
 • Kondicionálja magát a vezetői kommunikáció minél hatékonyabbá tételére.
 • Nyitott a holisztikus szemléletre.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősen viszonyul a nyilvános megszólalás tömegtájékoztató funkciójához. Fontosnak tartja a megszólaltatandó szöveg értelmileg hű tolmácsolását.
 • Felelősséget érez a közhatalmi tevékenységgel járó munka és a beosztottak által végzett feladatok minősége és következményei iránt.
 • Felelősséget vállal saját előadásaiért, eredményeiért és kudarcaiért. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Javaslatokat tesz a vezetői felé a hatékonysági szempontokat figyelembe véve.
 • Felelősséget visel a minél helyesebb és minél hatékonyabb vezetői kommunikáció alkalmazása iránt.
 • Felelősséget vállal a hatékonyabb meggyőző kommunikáció alkalmazása iránt.
 • Felelősséget vállal az általa végzett tevékenységért az online kommunikáció terén, képes önálló döntéseket hozni és feladatokat megoldani az online kommunikáció taktikai szintjén, formai és tartalmi szempontból egyaránt.
 • Felelősen jár el a szervezeti kommunikáció kapcsán a munkahelyén.
 • A szakmai műhelyben kialakított közös álláspontot határozottan, önállóan és kreatív módon képviseli a partnerekkel folytatott tárgyalások során.
 • Felelősen kommunikál a kommunikációs térben, ismerve jogait és annak határait.
 • Felelősen vállalja a társadalmi fórumok résztvevői számára az ismereteinek közérthető átadását.
 • Felelősen adja át tudását a jelenkor kihívásainak megfelelően, így önállóan felismeri a helyzeteket és a társadalom sajtónyilvános, kommunikációs, viselkedéskultúra területein magabiztos fellépésével céljait kitűzi és eléri azokat.
 • Felelősen kommunikál adott válsághelyzetben.
 • Felelősen tudja az adott helyzetben alkalmazni a konfliktuskezelő, koordinátor, illetve válságmenedzser tevékenységet.

A képzés célcsoportja:  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a közszolgálati kommunikációval kapcsolatban, különös tekintettel a közigazgatási PR-ra, online kommunikációra, tárgyalástechnikára, médiszereplésre illetve a kríziskommunikációra.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti és gyakorlati órák segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

Beszédtechnika és nonverbális kommunikáció
Írásbeli kommunikáció
Közigazgatási PR
Mediáció és konfliktuskezelés I.
Előadás és prezentáció
Társadalmi kommunikáció
Vezetői kommunikáció I.
Meggyőző kommunikáció
Online kommunikáció
Szervezeti kommunikáció
Tárgyalástechnika
Médiaszereplés
Sajtókapcsolatok
Vezetői kommunikáció II.
Kríziskommunikáció
Mediáció és konfliktuskezelés II.

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Közszolgálati kommunikációs szakember

A jelentkezés kezdete: 2024 április vége

A jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024 szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2024 szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: várhatóan kéthetente, csütörtöki-pénteki napokon

Az önköltség mértéke: 280.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Márkus Rita

előadó
Telefonszám: 06-1-432-9000/20879
E-mail cím: Markus.Rita@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 141. iroda