Gyakori kérdések  

Mikor keletkezik közigazgatási alapvizsga kötelezettségem?  


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 118. § (3) bekezdése értelmében a köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszony létesítését követően a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, előadó besoroláshoz két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tenni.  

A nem pályakezdő kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt közigazgatási alapvizsga kötelezettséget a felsőfokú végzettséggel rendelkező tisztviselő (I. besorolási osztály) a kinevezéstől, áthelyezéstől számított egy éven belül, a középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselő (II. besorolási osztály) két éven belül köteles teljesíteni. 

A 2019. január 1-jével hatályba lépett a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 1. § értelmében, 2019. január 1-jétől a közigazgatási alapvizsga kötelezettség a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervekre, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalra, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete, a közös önkormányzati hivatala köztisztviselőjére vonatkozik.

A Kit 288. § (4) bekezdése értelmében a 2018. december 31-én fennálló közigazgatási alapvizsga kötelezettséget a Kttv. 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelően kell, a 2019. január 1. és február 28. között keletkező kötelezettséget a Kttv. 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelően lehet teljesíteni.

A Kit. 58. § (2) bekezdése ételmében, ha az álláshely betöltéséhez a munkáltatói jogkör gyakorlója előírta.
 

Kik mentesülnek a közigazgatási alapvizsga alól?  


Mentesül a közigazgatási alapvizsga letételi kötelezettség alól az, aki

 • jogi képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen belül az államtudományi és közigazgatási felsőoktatás, a rendészeti felsőoktatás, vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakokon alap- vagy mesterképzésben felsőfokú végzettséget szerzett, vagy [Rendelet 11. § (1) a)]
 • 2012. szeptember 1-jét követően katonai, nemzetbiztonsági, vagy nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási területen alap- vagy mesterképzésben végzettséget szerzett, vagy e szakoknak megfeleltethető alap- vagy mesterképzésben felsőfokú végzettséget szerzett.[Rendelet 11. § (1) b)]
 • 2010. május 29. és 2011. szeptember 1. között közigazgatási szakvizsgát tett;
 • 2012. augusztus 16-át követően a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében sikeres záróvizsgát tett; [Rendelet 11. § (2)]
 • a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) szerint, aki rendészeti alapvizsgával rendelkezik;
 • a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget teljesítette. [Kttv. 118. § (3)]

Milyen következményekkel jár, ha nem teljesítem a közigazgatási alapvizsga kötelezettségemet?  
 

A Kttv. rendelkezései értelmében, amennyiben a kormánytisztviselő, köztisztviselő a számára előírt határidőn belül a közigazgatási alapvizsga kötelezettségét nem teljesíti, jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.  


Közszolgálati jogviszony hiányában tehetek-e közigazgatási alapvizsgát?
 

A jogi szabályozás csak kivételes esetben teszi lehetővé, hogy nem közszolgálati jogviszonyban álló személy alapvizsgát tehessen. Ezek az esetek az alábbiak: 

 • foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester,
 • főpolgármester-helyettes,
 • megyei közgyűlés elnöke és helyettese,
 • a polgármester és alpolgármester
 • a helyi önkormányzati képviselő és a kisebbségi helyi önkormányzati képviselő
 • a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos állományú katonai jogviszonyban állók 
 • rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 128. alcíme alá tartozó szervezetek hivatásos állományú tagjai.

Hol tehetek közigazgatási alapvizsgát?
 

A Kttv. 2. § bekezdése szerinti szerveknél, valamint a Kit. 1. § (7) bekezdése szerint alkalmazott vizsgázó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél (a továbbiakban: NKE), egyéb esetben a munkáltató székhelye, illetve működési területe szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál tesz vizsgát. A kormányhivatalok elérhetőségeit a „Területi vizsgaszervezés” menüpontban találhatják.


Hogyan jelentkezhetek a közigazgatási alapvizsgára, illetve a felkészítő konzultációra?


A vizsgára és a felkészítő konzultációra kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni. Az elektronikus jelentkezés a Probono rendszerben történik. A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező regisztráljon a Probono rendszerben. Bővebb információt a bal oldali menüsor „Jelentkezés” menüpont alatt talál. 


Milyen segítséget kapok a közigazgatási alapvizsgára történő felkészüléshez?  
 

A vizsgára való felkészülés történhet önállóan, továbbá a vizsgaszervezők felkészítő konzultációkat szerveznek a tananyag feldolgozásának elősegítése érdekében. A konzultációk időpontjait a vizsgaszervezők hirdetik meg.


Van-e mentesség valamelyik tananyagrész alól?
 

A közigazgatási alapvizsga egyes tananyagrészei alól nem lehet mentességet kérni. A mentesülés esetei a „Kik mentesülnek a közigazgatási alapvizsga alól?” pont alatt találhatóak.


Köteles-e a munkáltató a vizsgára való felkészüléshez tanulmányi szabadságot biztosítani?  
 

Ha a munkáltató hozzájárult a felkészítő konzultáción való részvételhez, az esetben a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamára köteles mentesíteni a vizsgázót a munkavégzés alól, aki erre az időre illetményére jogosult.  Ha a vizsgázó nem veszi igénybe a felkészítő konzultációt, a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamával megegyező időtartamban mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól.  A vizsgázót a közigazgatási alapvizsga időpontját megelőző, általa előzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A vizsgázó a mentesítés idejére illetményére jogosult.  


Ki fizeti az alapvizsga költségeit?  
 

A közigazgatási alapvizsga díja (38.650,-Ft/fő) a munkáltatót terheli. Az ismétlővizsga díja (3865,-Ft/fő/alkalom) a munkáltatót terheli, aki – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra.  


Hányszor ismételhetem meg az eredménytelen vizsgámat?  
 

Az eredménytelen vizsga a közigazgatási alapvizsga letételének határidejéig korlátlan számban megismételhető.  


Mit tegyek, ha nem megfelelő a felkészítő vagy a vizsga időpontja? 
 

A munkáltatónak kell jelezni a problémát, aki ezt a vizsgaszervezőnek továbbítja.  A vizsgaidőpont a vizsgázó kérelmére az alábbiak szerint módosítható:  A vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a vizsgáját. A vizsgahalasztás bejelentését a munkáltató küldi meg a vizsgaszervező részére.  A vizsga elhalasztása esetén halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a közigazgatási alapvizsga díjának 10 %-ával. A halasztási díj a munkáltatót terheli, aki – döntésétől függően – átháríthatja azt a vizsgázóra.  A vizsgázó első alkalommal díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, abban az esetben, ha a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. Ezt mindenképpen igazolni kell.


Hány napos a közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáció?
 

A közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáció 3 napos (3x8x45 perc).
 

Van-e ebédszünet a konzultációs napokon?
 

Igen, minden konzultációs napon 30 perc ebédszünet áll rendelkezésre.


Ki fizeti az ismétlővizsga költségét sikertelen vizsga esetén?  
 

Az ismétlővizsga díja az illetményalap 10%-a, melyet a munkáltató térít meg a vizsgaszervező számára. Az ismétlővizsga díját a munkáltató - döntésétől függően - átháríthatja a vizsgázóra.  


Hogyan zajlik a közigazgatási alapvizsga?  
 

A közigazgatási alapvizsga A közigazgatási alapvizsga írásbeli (on-line teszt), melynek során a vizsgázónak egy, a számítógép által véletlenszerűen kiválasztott, 50 kérdésből álló feladatsort kell megoldania és legalább 26 pontot elérnie az eredményességhez.


Mennyi idő áll rendelkezésemre a vizsga megoldására?  
 

45 perc áll rendelkezésére a vizsgázónak a vizsgatesztsor megoldására.


Mi a teendő, ha nem sikerült a közigazgatási alapvizsgám?
 

Sikertelen vizsga esetén a munkáltatónál kijelölt képzési referens segítségét kell kérni az új vizsgajelentkezéshez. Új vizsgaidőpontra leghamarabb a vizsgát követő napon lehet jelentkezni, miután a képzési referens a vizsgázónak a vizsgát újra betervezte.


Hogyan kapom meg a bizonyítványomat?
 

A vizsgázók a Probono Tanulás/Portfólió almenüpontjában az aktuális közigazgatási alapvizsga képzés és vizsgajelentkezési információkon túl, a közigazgatási alapvizsga eredményes teljesítését követően elérhetik, illetve letölthetik a bizonyítványukat is.

Figyelem! A bizonyítvány a sikeres vizsgát követő munkanapon lesz elérhető.


Hogyan tudok közigazgatási alapvizsga felkészítőre jelentkezni?
 

A felkészítőre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni. Az elektronikus jelentkezés a Probono rendszerben történik. Bővebb információt a bal oldali menüsor „Jelentkezés” menüpont alatt talál.


Kötelező a részvétel közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáción?
 

Amennyiben érvényes jelentkezése van egy adott közigazgatási alapvizsga felkészítőre, úgy az oktatási napokon való megjelenés kötelező. A felkészítő konzultáció három napos (8 tanóra/nap). A munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamára köteles mentesíteni a vizsgázót a munkavégzés alól.

Ha a vizsgázó nem veszi igénybe a felkészítő konzultációt, a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamával megegyező időtartamban, azaz három munkanapban, mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól. A vizsgázót a közigazgatási alapvizsga időpontját megelőző munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni.