NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Gyakori kérdések  

Mikor keletkezik közigazgatási alapvizsga kötelezettségem?  

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) értelmében a köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszony létesítését követően a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, előadó besoroláshoz két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tenni.

A Kttv.-ben meghatározott közigazgatási alapvizsga letételi kötelezettség a helyi közigazgatási igazgatási szervek (a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete, valamint a közös önkormányzati hivatala) köztisztviselőjére, és az autonóm jogállású szervek (az Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Őrség) tisztviselőjére terjed ki.

Az önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó a Kttv. 239. §-ában foglaltak szerint közigazgatási alapvizsgát tehet.

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti különleges jogállású szervnél foglalkoztatott köztisztviselő részére a munkáltató - az ellátandó feladatok figyelembevételével - szabályzatában állapítja meg az álláshely betöltésének szakmai feltételeit, így a közigazgatási alapvizsga meglétét, illetve a képzési kötelezettség teljesítését is.

kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) a munkáltató mérlegelésére bízza a közigazgatási alapvizsga kötelezettség előírását. A munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg az álláshely betöltésének szakmai feltételeit, így a közigazgatási alapvizsga teljesítésének kötelezettségét is.

A vizsgára kötelezettek köréről részletes információ a Jelentkezés menüpont alatti Tájékoztató anyagunkban érhető el.
 

Kik mentesülnek a közigazgatási alapvizsga alól?

Mentesül a közigazgatási alapvizsga letételi kötelezettség alól az, aki

 • jogi képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen belül az államtudományi és közigazgatási felsőoktatás, a rendészeti felsőoktatás, vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakokon alap- vagy mesterképzésben felsőfokú végzettséget szerzett, vagy
 • 2012. szeptember 1-jét követően katonai, nemzetbiztonsági, vagy nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási területen alap- vagy mesterképzésben végzettséget szerzett, vagy e szakoknak megfeleltethető alap- vagy mesterképzésben felsőfokú végzettséget szerzett
 • 2010. május 29. és 2011. szeptember 1. között közigazgatási szakvizsgát tett;
 • 2012. augusztus 16-át követően a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében sikeres záróvizsgát tett;
 • a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) szerint, aki rendészeti alapvizsgával rendelkezik;
 • a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget teljesítette.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mentesség megállapítása a munkáltató feladata, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete nem jogosult az egyes mentesítési esetkörökben állásfoglalás kiadására. Amennyiben a munkáltató a mentességre vonatkozóan további igazolás benyújtását kéri, mert a benyújtott diploma/oklevél alapján egyértelműen nem állapítható meg a mentesítés esetköre, a tisztviselő a diplomát/oklevelet kiállító intézményhez fordulhat.
 

Milyen következményekkel jár, ha nem teljesítem a közigazgatási alapvizsga kötelezettségemet?

A Kttv. rendelkezései értelmében, amennyiben a kormánytisztviselő, köztisztviselő a számára előírt határidőn belül a közigazgatási alapvizsga kötelezettségét nem teljesíti, jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.
 

Közszolgálati jogviszony hiányában tehetek-e közigazgatási alapvizsgát?

A jogi szabályozás csak kivételes esetben teszi lehetővé, hogy nem közszolgálati jogviszonyban álló személy alapvizsgát tehessen. A vonatkozó rendelet az alábbi személyi kört külön is nevesíti:

 • foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester,
 • főpolgármester-helyettes,
 • vármegyei közgyűlés elnöke és helyettese,
 • a polgármester és alpolgármester
 • a helyi önkormányzati képviselő és a kisebbségi helyi önkormányzati képviselő
 • a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos állományú katonai jogviszonyban állók 
 • rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 128. alcíme alá tartozó szervezetek hivatásos állományú tagjai.

Jogszabály adott munkakör betöltéséhez elő is írhatja a közigazgatási alapvizsga letételét. (Ilyen például a hatósági állatorvosi tevékenység gyakorlása, vagy a kamarai hivatalvezetői feladatkör betöltése.)

Bővebb információ a Jelentkezés menüpont alatti Tájékoztató anyagunkban érhető el.
 

Hol tehetek közigazgatási alapvizsgát?

Közigazgatási alapvizsgát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok, mint vizsgaszervezők szerveznek.

Kttv. 2. §-ban felsorolt szervnél (Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Őrség), a Kit. szerinti központi igazgatási szervnél, a Küt. hatálya alá tartozó szervnél, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazott tisztviselő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél, egyéb esetben a munkáltató székhelye, illetve működési területe szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalnál tesz közigazgatási alapvizsgát.
 

Hogyan jelentkezhetek a közigazgatási alapvizsgára, illetve a felkészítő konzultációra?

A vizsgára és a felkészítő konzultációra kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni. Az elektronikus jelentkezés a Probono rendszerben történik. A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező regisztráljon a Probono rendszerben, rendelkezzen tisztviselő szereppel, és közigazgatási alapvizsga program szerepeljen a képzési tervében. A program tervbe való felvételéhez a munkáltatónál kijelölt képzési referens rendelkezik megfelelő jogosultsággal.
 

Milyen segítséget kapok a közigazgatási alapvizsgára történő felkészüléshez?

A vizsgára való felkészülés történhet önállóan, továbbá a vizsgaszervezők felkészítő konzultációkat szerveznek a tananyag feldolgozásának elősegítése érdekében.

A konzultációk időpontjait a vizsgaszervezők hirdetik meg.

A tisztviselők közigazgatási alapvizsgára történő önálló felkészülésének támogatása érdekében video-prezentációk formájában feldolgozásra került a közigazgatási alapvizsga tananyaga. A video-prezentációkban a felkészítőkön közreműködő oktatók rövid, maximum 10 perces blokkokban megtekinthető előadásokban, az alapvizsga követelményrendszere és a felkészítő program tematikája mentén haladva ismertetik a közigazgatási alapvizsga tananyagát.

A közigazgatási alapvizsgázók számára díjmentesen elérhető továbbá a Közigazgatási iránytű - alapismeretek új belépők számára (PN-0635-1912-MK) c. közszolgálati továbbképzési programja, amely szinte teljes egészében követi a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerét.

Az online tananyagok a Probono felület Önfejlesztés menüpontjában érhetőek el, a bal oldali függőleges menüsor „Felkészülés a közigazgatási vizsgákra” pontjának bepipálásával.
 

Van-e mentesség valamelyik tananyagrész alól?

A közigazgatási alapvizsga egyes tananyagrészei alól nem lehet mentességet kérni. A mentesülés esetei a „Kik mentesülnek a közigazgatási alapvizsga alól?” pont alatt találhatóak.
 

Köteles-e a munkáltató a vizsgára való felkészüléshez tanulmányi szabadságot biztosítani?

Ha a munkáltató hozzájárult a felkészítő konzultáción való részvételhez, az esetben a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamára köteles mentesíteni a vizsgázót a munkavégzés alól, aki erre az időre illetményére jogosult.  Ha a vizsgázó nem veszi igénybe a felkészítő konzultációt, a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamával megegyező időtartamban mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól.  A vizsgázót a közigazgatási alapvizsga időpontját megelőző, általa előzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A vizsgázó a mentesítés idejére illetményére jogosult.
 

Ki fizeti az alapvizsga költségeit?

A közigazgatási alapvizsga díja (38.650 Ft/fő) a munkáltatót terheli. Az ismétlővizsga díja (3.865 Ft/fő/alkalom) a munkáltatót terheli, aki – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra.
 

Sikertelen vizsga esetén hányszor ismételhetem meg a vizsgámat?

A sikertelen vizsga a közigazgatási alapvizsga letételének határidejéig korlátlan számban megismételhető.
 

Mit tegyek, ha nem megfelelő a felkészítő vagy a vizsga időpontja? 

A munkáltatónak kell jelezni a problémát, aki ezt a vizsgaszervezőnek továbbítja.  A vizsgaidőpont a vizsgázó kérelmére az alábbiak szerint módosítható:  A vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a vizsgáját. A vizsgahalasztás bejelentését a munkáltató küldi meg a vizsgaszervező részére.  A vizsga elhalasztása esetén halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a közigazgatási alapvizsga díjának 10 %-ával. A halasztási díj a munkáltatót terheli, aki – döntésétől függően – átháríthatja azt a vizsgázóra.  A vizsgázó első alkalommal díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, abban az esetben, ha a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. Ezt mindenképpen igazolni kell.
 

Hány napos a közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáció?

A közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáció 3 napos (3x8x45 perc).
 

Ki fizeti az ismétlővizsga költségét sikertelen vizsga esetén?

Az ismétlővizsga díja az illetményalap 10%-a, melyet a munkáltató térít meg a vizsgaszervező számára. Az ismétlővizsga díját a munkáltató - döntésétől függően - átháríthatja a vizsgázóra.
 

Hogyan zajlik a közigazgatási alapvizsga?

A közigazgatási alapvizsga írásbeli (on-line teszt), melynek során a vizsgázónak egy, a számítógép által véletlenszerűen kiválasztott, 50 kérdésből álló feladatsort kell megoldania és legalább 26 pontot elérnie az eredményességhez.
 

Mennyi idő áll rendelkezésemre a vizsga megoldására?  

45 perc áll rendelkezésére a vizsgázónak a vizsgatesztsor megoldására.
 

Mi a teendő, ha nem sikerült a közigazgatási alapvizsgám?

Sikertelen vizsga esetén a munkáltatónál kijelölt képzési referens segítségét kell kérni az új vizsgajelentkezéshez. Új vizsgaidőpontra leghamarabb a vizsgát követő napon lehet jelentkezni, miután a képzési referens a vizsgázónak a vizsgát újra betervezte.
 

Hogyan kapom meg a bizonyítványomat?

A vizsgázók a Probono Tanulás menü Portfólió almenüpontjában a közigazgatási alapvizsga eredményes teljesítését követően elérhetik, illetve letölthetik a bizonyítványukat.

Figyelem! A bizonyítvány a sikeres vizsgát követő munkanapon lesz elérhető.


Kötelező a részvétel közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáción?

Amennyiben érvényes jelentkezése van egy adott közigazgatási alapvizsga felkészítőre, úgy az oktatási napokon való megjelenés kötelező. A felkészítő konzultáció három napos (8 tanóra/nap). A munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamára köteles mentesíteni a vizsgázót a munkavégzés alól.

Ha a vizsgázó nem veszi igénybe a felkészítő konzultációt, a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamával megegyező időtartamban, azaz három munkanapban, mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól. A vizsgázót a közigazgatási alapvizsga időpontját megelőző munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni.