NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Vezetői gazdálkodás közszolgálati menedzser

Szakfelelős: Prof. Dr. Lentner Csaba, egyetemi tanár

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 154 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség)

A Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak a költségvetési szerveknél, kiemelten a közigazgatásban pénzügyi-gazdálkodási felelősséggel is dolgozó vezetők pénzügyi-gazdálkodási ismereteinek bővítését célozza.

A képzés célja a gazdálkodási ismeretek bővítése mellett a jó államháztartási gazdálkodási gyakorlatok megismertetésével a tudatosabb, etikusabb és magasabb felelősségi szinten történő vezetői döntések támogatása. A szak a komplex közpénzügyi ismeretek és a vezetői szemlélet fejlesztésével olyan állami vezetők képzését tűzte ki célul, akik az állami és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatait átfogó megközelítéssel, a „jó kormányzás” értékeinek integrálásával, rendszerszemlélettel tudják kezelni, középpontban ezen területek etikai, integritási és fenntarthatósági kérdéseivel. A képzés a költségvetési szerveknél gazdálkodási felelősséggel dolgozó vezetők egyéni fejlesztését elméleti és gyakorlati módszerek segítségével is biztosítani kívánja.  Kiemelt szerepet kap a felelős gazdálkodás standardjainak, módszereinek és a számvevőszéki és egyéb állami ellenőrzések tapasztalatainak gyakorlati foglalkozásokon történő elemzése. Az itt megszerzett ismeretekkel a vezetői eszköztár és szemléletmód egy tudatosabb, hatékonyabb, átláthatóbb és etikus gazdálkodás alapjait teremti meg, amely az újjászervezett állampénzügyi menedzsment elvárásaihoz igazodik.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák
A vezetői gazdálkodás közszolgálati menedzser
a) tudása

 • Ismeri a magyar állampénzügyi rendszert, benne a költségvetési szerv irányításának legfontosabb dimenzióit mind a döntéshozatal, mind a gazdálkodás, mind a szakpolitikai irányítás, mind az etikus felelősségvállalás nézőpontjából.
 • Ismeri a közpénzügyi ellenőrzési intézményrendszer szabályait és sajátosságait.
 • Ismeri a nemzeti vagyongazdálkodás körében alkalmazandó transzparencia szabályait.
 • Szakmailag megfelelő módon értelmezi az állami tulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó előírásokat.
 • Tisztában van a közzétételi kötelezettség szabályaival.
 • Ismeri a meghatározó és feladatellátására befolyással lévő intézményen kívüli szereplők érdekeit, céljait és eszközrendszerét, értelmezni és értékelni képes ezek kölcsönhatását.
 • Tisztában van a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, eredményes, célszerű gazdálkodás előírásaival és ezeken túl az etikus magatartás alapelveivel is, amelyeket a feladatellátás során képes tudatosan alkalmazni.
 • Ismeri a gazdasági tervezés és megvalósítás hatékonyságának elméleti feltételeit, modelljeit, jogszabályi hátterét, és a gyakorlatban is alkalmazni tudja azokat.
 • Magabiztosan ismeri az átlátható működés, az információszabadság és -biztonság alapelveit.
 • Ismeri a közszolgáltatásokra ható tényezőket és az e tényezők befolyásolására használatos módszereket.
 • Tisztában van a nemzeti és az EU-s pályázati menedzsmentstratégiák, lehetőségek sajátosságaival.
 • Ismeri az államháztartási számvitel, a folyamatkontrolling és az állampénzügyi menedzsment részét képező közüzemi vállalati gazdálkodás és kockázatkezelés legfontosabb összefüggéseit és a gazdálkodást meghatározó tényezőket.
 • Ismeri a korszerű elemzési módszereket, tárgyalási technikákat, a közszolgálat kommunikációs stratégiáit.
 • Magas szinten látja át a közpénzügyi vezetés feladatait.

 b) képességei

 • Képes a költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények gazdasági irányítására, a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodásra.
 • Alkalmas a közszolgáltatások gazdasági folyamatainak előkészítésére, irányítására és ellenőrzésére.
 • Képes az ügyfélközpontú közszolgálati folyamatfejlesztés módszereinek alkalmazására.
 • Képes a közgazdasági megfontolásokra épülő, gazdasági kalkuláción alapuló meggyőző szakmai érvelésre.
 • Képes a szervezeti és a személyi integritás harmonikus összekapcsolására, a közszférában a szervezeti integritás és az eredményes gazdálkodás közötti kapcsolatok felismerésére.
 • Képes felismerni a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokat, elkülöníteni azoktól a védett adatokat.
 • Képes a konfliktuskezelési technikák, a személyek és csoportok közötti konfliktusok megoldását szolgáló eszközök alkalmazására.
 • Képes az állampénzügyi terület eredményeit megfelelően kommunikálni.
 • Rendelkezik a lényeglátás képességével.
 • Rendelkezik a többszintű és tudatos döntéshozatalt lehetővé tevő elméleti és gyakorlati képességekkel a szervezeten belül.
 • Képes az általa vezetett szervezet, intézmény biztonságát fenyegető kockázatok, kihívások, fenyegetések elemzésére és reális értékelésére.
 • Tudatosan használja az érveléstechnika eszközeit és a releváns kommunikációs technikákat mind a szervezeten belül, mind pedig az állami szakmapolitikai irányítás különböző szintjei között.
 • Képes a projektmenedzsment-technikák alkalmazására.

 c) attitűdje

 • Elkötelezett a közpénzekkel és a közvagyonnal történő felelős, törvényi alapokon nyugvó gazdálkodás érvényesítése és megkövetelése iránt.
 • Szem előtt tartja a transzparencia szerepét és előnyeit a szervezet hosszú távú működésében.
 • A releváns ismeretek birtokában pozitív hozzáállással viszonyul az érveléstechnika eszközeihez és a releváns kommunikációs technikákhoz mind a szervezeten belül, mind pedig az állami szakmapolitikai irányítás különböző szintjei között.
 • Következetességet tanúsít az értékelés objektív és szubjektív elemei közti különbségtétel során.
 • Fontosnak tartja a projektmenedzsment-technikák megismert alkalmazási lehetőségeinek kiaknázását.
 • Elkötelezett Magyarország Alaptörvényének értékei mellett.
 • Elhivatott a transzparens, korrupciómentes közszféra mellett.
 • Kritikai gondolkodásmód jellemzi.
 • Vezetői készségei fejlesztésére, illetve tudatosítására törekszik mind a feladatkiadás, mind a csoportos problémamegoldás, mind a jó döntés-előkészítés feladatköreinek esetében.
 • Elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás értékei iránt.
 • Törekszik vezetői és etikus gazdasági szemlélete fejlesztésére.

 d) autonómiája és felelőssége

 • Objektíven, szakmailag megfelelő módon értelmezi és alkalmazza a közpénzzel és közvagyonnal való gazdálkodás szabályait, folyamatait.
 • Felelősséggel mérlegeli a nyilvánossághoz és a titkossághoz fűződő érdekeket és kockázatokat.
 • Felelősen azonosítja, elemzi és kezeli a teljesítményi, a gazdálkodási és az ellenőrzési kockázatokat.
 • A közpénzzel való gazdálkodás során önállóan szűri ki a kockázatokat, reálisan értékeli a körülményeket, és felelősséggel végzi a problémák kezelését.
 • Felelősséget vállal a szervezet feladatkörében keletkezett és kezelésében lévő dokumentumok transzparenciaszemléletű értékeléséért az adatelv mentén.
 • Önállóan dönt a közérdekű adatigényléseket érintő ügyekben.
 • Kellő hatékonysággal és következetesen érvényesíti a szabályosságra és a költségvetési fegyelemre vonatkozó előírásokat.
 • Koordinálja a közzétételi kötelezettség szabályait, ellenőrzi a munkafolyamatokat.
 • Felsővezetői feladatai ellátásához tudatosan, magasabb felelősségi szinten alkalmazza a képzés során elsajátított tapasztalatokat.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek képessé teszik a hallgatókat a költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszeréhez kapcsolódó döntéseire.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

Közszolgálati etika és integritás
Közpénzügyi mechanizmusok
Közszolgálat kommunikációja
Államháztartási számvitel és controlling
Átláthatóság a közpénzügyekben
Közpénzügyi gazdálkodási kockázatok
Közpénzügyi szabályosság és etika
Gyakorlat a közpénzügyi ellenőrzésben
Kincstári gazdálkodás
EU projektmenedzsment
Állami vagyongazdálkodás
Közüzemi vállalatok gazdálkodása és kockázatkezelése

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban

A jelentkezés kezdete: 2024 április vége

A (módosult) jelentkezési határidő: 2024. július 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024 szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2024 szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Bialné Cserei Erika
főelőadó
Telefonszám: 06-1-432-9000/20368
E-mail cím: Bialne.Cserei.Erika@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 141. iroda