Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Választási szaktanácsadó

Szakfelelős: Dr. Téglási András PhD, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 138 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja: A Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak elsősorban a választás-specifikus igazgatási ismeretek, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlat oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt. A képzés célja olyan specializált választási szakemberek képzése, akik választási és a választáshoz kapcsolódó ismeretekkel és készségekkel felvértezve felkészültek a közigazgatásban és azon kívül a választási folyamatok támogatására.

A képzés célcsoportja: A képzés kiemelten a választási irodák számára készít fel szervezői feladatok ellátására képes köztisztviselőket. A képzés gyakorlatorientált, így különösen ajánlott a választási folyamatok bármely szintjén és eseményén feladatot ellátó közszolgálati kollégák számára.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés a választási szakterület átfogó és sokoldalú ismeretanyagát biztosítja, különös figyelmet fordítva a választójogi, a választásszervezési és a választásinformatikai folyamatok gyakorlati alkalmazásának elsajátítására.

A képzésben felhasználjuk az e tárgykörrel foglalkozó legfrissebb hazai tapasztalatokat – a Nemzeti Választási Iroda segítségén keresztül –, továbbá tudományos eredményeket – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó, választásokkal összefüggő tudományos kutatások kapcsán – is.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A képzés alanyai alkalmassá válnak arra, hogy választási szakfeladatokat – beosztottként vagy vezetőként – szakszerűen végezzenek, résztvevőként megértsék és átlássák a választási folyamatokat és abban a választási szervek, de akár a jelöltek és jelölő szervezetek oldaláról hatékonyan részt vegyenek.

A szak elvégzésével a hallgatók választási ismeretekben való jártassága nagymértékben szélesedik. Képesek részt venni a választási eljárás jogi, igazgatási, logisztikai, pénzügyi és informatikai feladatainak végrehajtásában, saját hatáskörében megalapozott és szakszerű döntéseket hozni. A megszerzett ismereteik felhasználásával, az emberek közötti kommunikáció hatékony megvalósításával képesek lesznek megoldani a választási szervezetrendszeren belüli (munkatársak közötti) és azon kívüli (elsősorban a választópolgárok felé irányuló) kötelezettségeiket.

A végzettek lényeglátó képessége, szervezőkészsége bővül, gyakorlati ismereteket szereznek a választásszervezés és lebonyolítás komplexitásáról, magabiztos gyakorlati tudással rendelkeznek a választási tárgyú szervezői munkában.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés gyakorlatorientált, a tantermi- és terepgyakorlatok során kiemelt hangsúlyt fektet a választójog, választásszervezés és választásinformatika témaköreire.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Alkotmányjogi alapismeretek
Politológiai alapismeretek
Választójogi ismeretek
Választásinformatikai ismeretek
Választási földrajz
Pártrendszerek és választási rendszerek
A hazai parlamenti választások története a jelenkorban
Választásszervezési és logisztikai ismeretek
Választási jogesetelemzés
Adatvédelem a választási eljárásban
Konfliktuskezelés, stresszkezelés
Választási statisztikák alapjai
A választási rendszer a politikai érdekek mentén
Média-párt-választás

A jelentkezési határidő: 2021. augusztus 1. 23:59 (A határidőt követően technikai okokból nem tudunk új jelentkezést befogadni!)

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki és pénteki napokon

Az önköltség mértéke: 160.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Nemzeti Választási Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Kapcsolattartó:
Murvai Anita
referens

Telefonszám: 06-1-432-9000/20853
E-mail cím: Murvai.Anita@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 142. iroda