NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Választási szaktanácsadó

Szakfelelős: Dr. Téglási András, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 194 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja: A Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak elsősorban a választás-specifikus igazgatási ismeretek, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlat oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt. A képzés célja olyan specializált választási szakemberek képzése, akik választási és a választáshoz kapcsolódó ismeretekkel és készségekkel felvértezve felkészültek a közigazgatásban és azon kívül a választási folyamatok támogatására. A képzés gyakorlatorientált, a tantermi- és terepgyakorlatok során kiemelt hangsúlyt fektet a választójog, választásszervezés és választásinformatika témaköreire.

A képzés célcsoportja: A képzés kiemelten a választási irodák számára készít fel szervezői feladatok ellátására képes köztisztviselőket. A képzés gyakorlatorientált, így különösen ajánlott a választási folyamatok bármely szintjén és eseményén feladatot ellátó közszolgálati kollégák számára.

A választási szaktanácsadó

a) tudása

 • Részleteiben ismeri a magyarországi választási rendszereket.
 • Alapszinten tájékozott az informatika szerepéről a közigazgatásban, és összefüggéseiben ismeri a választási folyamatok során alkalmazott rendszereket.
 • Alapszinten tisztában van az e-szavazással kapcsolatos megoldások kockázataival.
 • Ismeri a választási földrajzhoz kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
 • Átfogóan, összefüggéseiben értelmezi a választásokkal összefüggésben felmerülő alkotmányossági problémák körét.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a választás pénzügyi lebonyolításának folyamatáról.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a választások, népszavazások lebonyolítását szabályozó joganyagról.
 • Birtokában van a választási eljárás lebonyolítása során alkalmazandó elméleti és gyakorlati ismereteknek.
 • Tisztában van az adatvédelem és a választási eljárás, politikai kampány szerepével.
 • Ismeri a választási eljárás és a politikai kampány körében alkalmazandó adatvédelmi szabályokat.
 • Átlátja a magyar médiarendszer alkotmányjogi, közjogi kereteit, az Alaptörvény sajtószabadsággal összefüggő értékrendszerét.

b) képességei

 • A szak elvégzésével a hallgatók választási ismeretekben való jártassága nagymértékben szélesedik. Képesek részt venni a választási eljárás jogi, igazgatási, logisztikai, pénzügyi és informatikai feladatainak végrehajtásában, saját hatáskörében megalapozott és szakszerű döntéseket hozni. A megszerzett ismereteik felhasználásával, az emberek közötti kommunikáció hatékony megvalósításával képesek lesznek megoldani a választási szervezetrendszeren belüli (munkatársak közötti) és azon kívüli (elsősorban a választópolgárok felé irányuló) kötelezettségeiket.
 • A végzettek lényeglátó képessége, szervezőkészsége bővül, gyakorlati ismereteket szereznek a választásszervezés és lebonyolítás komplexitásáról, magabiztos gyakorlati tudással rendelkeznek a választási tárgyú szervezői munkában.
 • A képzés kiemelten a választási irodák számára készít fel szervezői feladatok ellátására képes köztisztviselőket. A képzés gyakorlatorientált, így különösen ajánlott a választási folyamatok bármely szintjén és eseményén feladatot ellátó közszolgálati kollégák számára.
 • Rutin választási problémákat azonosít, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati hátteret, azokat standard műveletek gyakorlati alkalmazásával megoldja.
 • Alkalmazza, és gyakorlati képzésen képes továbboktatni a jogszerű szavazóköri munkával kapcsolatos ismereteket.
 • Képes választási irodai tagként közreműködni a választási eljárás bármely szakaszában.

c) attitűdje

 • Fontosnak tartja, hogy munkájához megszerezze a szükséges informatikai ismereteket.
 • Nyitott a választásokról való átfogó gondolkodásmód és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 • Nyitott a hazai parlamentről és a választásokról való átfogó gondolkodásmód és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 • Alkalmas arra, hogy döntést hozzon a közérdekű adatigényléseket érintő ügyekben.
 • Hatékonyan képviseli az európai demokratikus jogállamisággal konform nemzeti értékeket. Átfogó társadalomtudományi, jogtudományi és politikatudományi gondolkodás- és szemléletmódot képvisel.

d) autonómiája és felelőssége

 • Kialakított szakmai véleményét, álláspontját előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli a választási eljárások során igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek vonatkozásában.
 • Felelősséget érez a választási feladatok magasabb színvonalú elvégzéséhez.
 • Az informatikai ismeretek megszerzésével önállóan képes a választási feladatok elvégzése során részdöntéseket hozni.
 • Felelősséget érez a választások lebonyolításának törvényességéért.
 • Javaslatokat tesz a választási bizottsági határozatok kimunkálása során.
 • Felelősséget érez aziránt, hogy az informatikai ismeretek birtokában a leghatékonyabban végezze a választási feladatokat.
 • Felelősséget érez az alkotmányos értékek mások előtti képviseletéért.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés gyakorlatorientált, a tantermi- és terepgyakorlatok során kiemelt hangsúlyt fektet a választójog, választásszervezés és választásinformatika témaköreire.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Alkotmányjogi alapismeretek
Politológiai alapismeretek
Választójogi ismeretek
Választásinformatikai ismeretek
Választási földrajz
Pártrendszerek és választási rendszerek
A hazai parlamenti választások története a jelenkorban
Választásszervezési és logisztikai ismeretek
Választási jogesetelemzés
Adatvédelem a választási eljárásban
Konfliktuskezelés, stresszkezelés
Választási statisztikák alapjai
A választási rendszer a politikai érdekek mentén
Média-párt-választás

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Választási igazgatás

A jelentkezés kezdete: 2024 április vége

A jelentkezési határidő: 2024. július 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024 szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2024 szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki és pénteki napokon

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Nemzeti Választási Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Kapcsolattartó:
Bialné Cserei Erika
főelőadó

Telefonszám: 06-1-432-9000/20368
E-mail cím: Bialne.Cserei.Erika@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 141. iroda