NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Szociális szakügyintéző szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szociális szakügyintéző szakember

Szakfelelős: Dr. Kristó Katalin, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 132 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A képzés célja: A Szociális szakügyintéző szakirányú továbbképzési szak fő célja a magas színvonalú szociális közigazgatáshoz, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közszolgáltatáshoz megfelelően képzett és – az egész életen át tartó tanulás jegyében – folyamatosan fejlődő szociális szakember támogatása. Célja továbbá a magyar közigazgatás és közszolgáltatás megújításában kiemelt fontosságú humánerőforrás-bázis kialakításában való hatékony közreműködés, a közigazgatási és közszolgáltatási személyi állomány folyamatos szakmai képzése, a szakmai információáramlás biztosítása. A Szociális szakügyintéző szakirányú továbbképzési szak alapvető célja a korszerű szociális közigazgatási ismeretek elsajátítása és alkalmazása hatékony és gyakorlatorientált módon, amely párosul a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közszolgáltatások ismeretével. Ezzel hozzá kíván járulni a szociálisan hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének megteremtéséhez, amelynek elengedhetetlen feltétele az ellátórendszer helyes ismerete, továbbá a képzés során elsajátítható személyes adottságok, készségek megléte.

A képzés célcsoportja: A szakirányú végzettség birtokában a szociális szakügyintézők a vonatkozó jogszabályok, szakmai iránymutatások és társadalmi hatások megismerésén túl alkalmassá válnak az emberi kapcsolatok jobb és hatékonyabb kezelésére, az ágazati szakpolitikai célokkal és értékekkel való azonosulásra.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés segítségével a hallgatók munkaterületükön képessé válnak a szociális igazgatási és szolgáltatási feladatokkal kapcsolatos fontosabb döntések meghozatalának előkészítésére, a szociális rászorultság értelmezésére, az egyénre szóló tanácsadásra a szolgáltatások és ellátások igénybevételének vonatkozásában, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közszolgáltatások megszervezése optimális formáinak kialakítására, az állásfoglalásra a szociális közpolitika kérdéseiben, továbbá a szociális ágazati munkakörök ellátásához szükséges kompetenciák magas szintű alkalmazására.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

  • szakmai tudás,
  • szakmai kérdésekben magabiztosság,
  • problémafelismerő, és problémamegoldó képesség,
  • helyzetfelismerés fejlesztése,
  • interaktív készségek,
  • empátia,
  • asszertivitás,
  • felelősségtudat,
  • konfliktuskezelés,
  • szervezői, koordinációs, kommunikációs készség

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadásával járul hozzá az ismeretek elsajátításához, a szociális jogi keretek megismeréséhez, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

Közigazgatási alapismeretek
Alkotmányjogi alapismeretek
A szociális védelem rendszere
Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód
Kommunikációs ismeret- és készségfejlesztő tréning
A szociális ágazat gazdasági vonatkozásai
Polgári jogi jogalanyiság
A társadalombiztosítás és a családtámogatás igazgatási rendszere
Szociális igazgatás, szociális ellátások
Szociális szolgáltatások és intézmények
Gyámügyi, gyermekvédelmi igazgatás
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
A szociális jogok alkotmányos védelme
Speciális jogvédelem – a betegek, a gyermekek és az ellátottak jogai

A jelentkezés kezdete: 2024 április vége

A jelentkezési határidő: 2024. július 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024 szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2024 szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki és pénteki napokon

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Bialné Cserei Erika

főelőadó
Telefonszám: 06-1-432-9000/20368
E-mail cím: Bialne.Cserei.Erika@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 141. iroda