NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Önkormányzati szaktanácsadó

Szakfelelős: Dr. habil. Budai Balázs Benjámin, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 176 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja: Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak fő célja az önkormányzati emberi erőforrás fejlesztését realizálni képes, magas színvonalon képzett, és - az egész életen át tartó tanulás jegyében - folyamatosan fejlődő köztisztviselői réteg kialakulásának támogatása. Célja továbbá, hogy elősegítse a magyar önkormányzati igazgatás fejlesztésében kiemelt fontosságú közmenedzsment létrejöttét, növelje humánerőforrás hatékonyságát, biztosítsa az önkormányzati személyi állomány folyamatos szakmai képzése révén az önkormányzati alrendszer fejlesztéspolitikáját.

A képzés célcsoportja: Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak célja a magyar közigazgatás megújításában kiemelt fontosságú humánerőforrás bázis kialakításában való hatékony közreműködés, az önkormányzati személyi állomány folyamatos szakmai képzése. Ezzel hozzá kíván járulni az országos továbbképzési szakértői-oktatói hálózat kiépítéséhez és működtetéséhez.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A képzésben résztvevők képessé válnak:

 • a helyi önkormányzatok szervezetével, kötelező és fakultatív feladataival és működésével kapcsolatos döntések meghozatalának szakmai előkészítésére;
 • a helyi közszolgáltatások megszervezésének optimális formáit kialakítani;
 • az önkormányzati gazdálkodás fejlesztésével összefüggő kérdésekben tanácsot adni;
 • a helyi közpolitika kérdéseiben állást foglalni;
 • településfejlesztési, -tervezési, pályázati és a fenntartható fejlődés területein tanácsot adni;
 • a közszolgálati jogviszony munkaköreinek ellátásához szükséges kompetenciák magas szintű alkalmazására;
 • az e-önkormányzat fejlesztési pályájának tervezésére és megvalósítására különös tekintettel a „smart/okos” települések jövőbeni elterjedésére;
 • a helyi biztonságpolitika fejlesztésével összefüggő kérdésekben segítséget nyújtani;
 • a lakosság és a településvezetés közötti kapcsolatrendszer fejlesztésére.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • Szakmai tudás fejlesztése, beleértve az önkormányzatokat is érintő közigazgatási, alkotmányjogi, polgári jogi és szervezéstani alapismereteket.
 • Problémamegoldó képesség fejlesztése, beleértve a probléma felismerését, meghatározását, a megoldási változatok áttekintését és a legjobb megoldás kiválasztását.
 • Interaktív készségek, empátia, asszertivitás, felelősségtudat, konfliktuskezelés.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek a szakirányú végzettség birtokában az önkormányzati szaktanácsadók a vonatkozó jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl alkalmassá válnak az önkormányzati társadalmi kapcsolatok, az együttműködési hálózatok fejlesztésére, helyi közfeladatok és helyi közügyek hatékonyabb kezelésére.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Alkotmánytani és jogi alapismeretek
Közigazgatási alapismeretek
Közigazgatás-szervezési alapismeretek
Polgári jogi alapismeretek
Önkormányzatok jogállása és a helyi közszolgáltatások szervezése
Önkormányzati gazdaságfejlesztési politika és gyakorlat
A helyi közpolitika fejlesztése az önkormányzatok működésében
Önkormányzati szervezetfejlesztés és fejlesztéspolitikai keretei I.-II.
Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika I.-II.
Helyi rendészeti együttműködés
Településtervezés és településfejlesztés
Településmarketing
Az elektronikus-önkormányzati modernizáció fejlesztéspolitikai alapjai
Önkormányzati szaktanácsadás és pályázatmenedzsment
A helyi társadalmi folyamatok fejlesztéspolitikája
Helyi környezetpolitika

A jelentkezés kezdete: 2024. április

A jelentkezési határidő: 2024. július 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:

Bibók-Lovász Luca
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20852
E-mail cím: Lovasz.Luca@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 139. iroda