Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Média- és közszolgálati kommunikáció tanácsadó

Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt Phd, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 176 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja: A képzés célja a közjó irányába elkötelezett, hivatástudattal rendelkező, kommunikációs s médiakapcsolati feladatkörökben dolgozó szakemberek gyakorlatorientált képzése és felkészítése, továbbá a közszolgálati kommunikáció sikeres műveléséhez szükséges személyes kompetenciák fejlesztése. A közszolgálati intézmények és a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében önálló, ember- és közösségközpontú, feladat és gyakorlatorientált képzés valósul meg. Ennek segítségével a hallgatók képessé válnak a szervezeten belüli és kívüli elvárások rugalmas ellátására, a hagyományos és az „új” médiafelületek párhuzamos használatára és a technológiai kihívások kezelésére. A képzés további célja a hallgatók személyes-alkati sajátosságainak megismerése a humán erőforrás kiválasztásban és szervezetfejlesztésben használatos módszerek segítségével. A kiértékelés után megkapott személyiségprofil alapján kialakításra kerül az egyénre szabott médiakommunikációs ismeret- és készségfejlesztő program és a személyes kompetenciafejlesztés, javítva a hallgatók kommunikációs hatékonyságát és munkahelyi szervezeten belüli eredményességét.

A képzés célcsoportja: A képzés kiemelten a közszolgálatban, a közigazgatásban, a Magyar Honvédség kötelékében, a rend- és katasztrófavédelmi szervezeteknél kommunikációs területen dolgozó munkatársak hatékonyságának és szakmai versenyképességének fejlesztésével foglalkozik. A képzés figyelembe veszi a közszféra szervezeteit körülvevő kommunikációs környezet folyamatos változásai jelentette kihívásokat. Ennek megfelelően a képzés személyközpontú és gyakorlatorientált. Így különösen ajánlott jelenlegi vagy jövőbeni kommunikációs szakemberek, közönség- és médiakapcsolati területen dolgozó munkatársak, rendezvényszervezők, szervezeti és vezetői kommunikációt előkészítő munkatársak és szóvivői feladatokat ellátó szakemberek számára. A képzés segítségével a hallgatók munkaterületükön képessé válnak a közszolgálati kommunikációban dolgozókat érintő belső és külső kihívások felismerésére, az azok leküzdéséhez szükséges szakmai ismeretek és gyakorlati példák alkalmazására, személyes kompetenciáik napi gyakorlatban történő hasznosítására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés gyakorlatorientált, kiemelt hangsúlyt fektet az állampolgárokra irányuló, széles körű, társadalmi szinten is megragadható kommunikációs ismeretek és gondolkodásmódok átadására. A szak képzési célkitűzéseit a tudományos elméleti ismeretek, a szakmai elméleti ismeretek, a gyakorlati ismeretek, a médiakommunikációs ismeret- és készségfejlesztés, valamint a személyes kompetenciák fejlesztése teljesítésével éri el. A képzés átfogó módon mutatja be a közszolgálati kommunikáció elméleti szakirodalmát és gyakorlati ismereteit. A tanrend jelentős óraszámot biztosít a közszolgálati kommunikáció és tájékoztatás fogalmi kereteinek, feladatának, működési sajátosságainak, meggyőzőerejének, valamint személyes és intézményi feltételeinek a bemutatására. A képzési tananyag összeállítói külön figyelmet szenteltek a közszolgálati és a piaci orientáció közötti különbségek bemutatására, a közjó szolgálatába állítható, eredetében piacorientált marketingkommunikációs tevékenységek közszolgálati-szervezeti adaptációjára. A képzésben felhasználásra kerülnek a tárgykörrel foglalkozó legfrissebb nemzetközi tapasztalatok és trendek, illetve az Európai Unió, a NATO és más jelentősebb nemzetközi szervezetekben folyó munka kommunikációs és protokollismeret-anyagai és technikái is.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A szak elvégzésével a hallgatók megismerik a társadalom- és emberközpontú szemléletmód és motiváció működőképes példáit, kreatív alkalmazásának lehetőségeit. Szakmai látókörük és eszköztáruk bővítése során jártasságot szereznek a kommunikáció elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazásában. Jól használható tudásra tesznek szert a stratégiai kommunikáció kialakításában és érvényre juttatásában, valamint a szervezeti kapcsolatépítési és tájékoztatási feladatokban. A képzés során nagy hangsúllyal jelenik meg a hallgatók kiscsoportos médiakommunikációs hatékonyságfejlesztése és személyes kompetenciafejlesztése, melyre a közszolgálati média és humánerőforrás-kutatás területén dolgozó szakemberek közreműködésével kerül sor.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek segítségével a hallgatók képessé válnak a szervezeten belüli és kívüli elvárások rugalmas ellátására, a hagyományos és az „új” médiafelületek párhuzamos használatára és a technológiai kihívások kezelésére.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Közigazgatási és közszolgálati alapismeretek
A közszolgálatiság meghatározása
Közszolgálati etikett és protokollismeretek
Meggyőző kommunikáció
Közszolgálati kommunikáció
Médiakommunikációs ismeret- és készségfejlesztés tréning 1-2.
Közszolgálati tájékoztatás és média
Közszolgálati kapcsolatszervezés
Szervezeti, település- és országarculat-építés
Kampány- és projektszervezés 1-2.
Média- és kommunikációkutatás
Közigazgatási protokoll
Személyes kompetenciafejlesztés     

A jelentkezési határidő: 2020. augusztus 1. 23:59 (A határidőt követően technikai okokból nem tudunk új jelentkezést befogadni!)

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2020. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, szerdai, csütörtöki és pénteki napokon

Az önköltség mértéke: 165.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Közigazgatási Továbbképzési Intézet
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Ferenczi Marica
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20325
E-mail cím: Ferenczi.Marica@uni-nke.hu
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5. kollégiumi épület I. emelet 112. iroda
Postafiók: 1518 Budapest, Pf. 26.