NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati protokoll szaktanácsadó

Szakfelelős: Dr. Halász Iván, egyetemi tanár

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 270 óra (210 óra jelenléti képzés és 60 óra e-learning)

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja: A Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak elsősorban a közszolgálatspecifikus protokoll ismeretek és rendezvényszervezési követelmények elsajátítására, valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs ismeretek, készségek elméleti és gyakorlati oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt.

A képzés célja olyan specializált szakemberek képzése, akik a közszolgálati protokoll ismeretekkel és készségekkel felvértezve felkészültek a közszolgálat szervezeteiben a hazai és nemzetközi protokoll elvárások érvényesítésére, a nemzetközi viselkedés és tárgyaláskultúra elemeinek, valamint a diplomáciai és konzuli kapcsolatok legfontosabb protokolláris ismereteinek alkalmazására.

A képzés célcsoportja: A képzés kiemelten a közigazgatásban, a Magyar Honvédség kötelékében, valamint a rendvédelmi szerveknél dolgozó protokoll és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó stábok számára készít fel vezetői és szervezői szolgálat ellátására képes kormánytisztviselőket, tiszteket. A képzés gyakorlatorientált, így különösen ajánlott jelenlegi vagy jövőbeli protokollreferensek, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársak, nemzetközi tárgyalásokon résztvevő delegáció-tagok, rendezvényszervezők, vezetői program előkészítő közszolgálati kollégák számára.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés átfogó ismereteket biztosít a hazai közszolgálati, illetve nemzetközi kapcsolati protokoll terén. Külön egységet szentel az államközi nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi szerződéskötés, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok legfontosabb protokolláris ismereteinek. A képzésben felhasználjuk az e tárgykörrel foglalkozó legfrissebb nemzetközi tapasztalatokat és trendeket, illetve az Európai Unió, a NATO, az ENSZ és más jelentősebb nemzetközi szervezetekben folyó munka protokoll és kommunikáció gyakorlati ismereteit is.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A szak elvégzésével a hallgatóknak bővül eszköztáruk, protokoll ismeretekben való jártasságuk nagymértékben szélesedik. A tárgyalás előkészítés és lebonyolítás terén, az ahhoz kapcsolódó kommunikációban, a stratégiai módszerek kialakításában és érvényre juttatásában egyaránt a gyakorlatban is jól használható tudásra tesznek szert. A végzettek lényeglátó képessége, szervezőkészsége bővül, gyakorlati ismereteket szerezhetnek az állami rendezvényszervezés és lebonyolítás komplexitásáról. A nemzetközi tapasztalatok ismertetése hozzásegíti a hallgatókat a tolerancia erősödéséhez, a nemzeti sajátosságok tiszteletben tartásához. Magabiztos szakmai tudás a protokoll tárgyú szervezői munkában, problémamegoldó készség erősödése, empátia, integritás, felelősségtudat, innováció, konfliktuskezelés.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés gyakorlatorientált, kiemelt hangsúlyt fektet a megjelenés- és viselkedéskultúra, írásbeli és szóbeli kommunikáció, tárgyalástechnika, valamint országkép és nemzeti értékek témaköreire, továbbá felhasználja a legfrissebb nemzetközi tapasztalatokat és trendeket, illetve az Európai Unió szervezeteiben előforduló munka protokoll és kommunikáció gyakorlati ismereteit is.

A jelenléti oktatáson kívül a képzés jelentős óraszámot biztosít az állami és társadalmi rendezvények, ünnepek ceremoniális lebonyolítási rendjének gyakorlati ismeretátadására is. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok, valamint a nemzetközi szerződéskötés legfontosabb angol nyelvű protokolláris ismereteinek hatékony elsajátítását az angol nyelvű e-learning felület segíti.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Közigazgatási alapismeretek
Megjelenés- és viselkedéskultúra, írásbeli és szóbeli kommunikáció, tárgyalástechnika
Protokoll az államéletben, illetve a közéletben
A (hivatali) rendezvényszervezés elméleti és gyakorlati ismeretei
Rendezvényszervezés elméleti és gyakorlati ismereti, gasztronómiai kultúrával kapcsolatos ismeretek
Diplomáciai protokoll I-II.
Országkép és nemzeti értékek
Angol nyelvű írásbeli/levelezési protokoll ismeretek (e-learning)
Angol nyelvű szóbeli protokoll ismeretek (blended learning)

A jelentkezés kezdete: 2024 április vége

A jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024 szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2024 szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Simon Ágnes
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20868
E-mail cím: simon.agnes@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 142. iroda