Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner

Szakfelelős: Dr. Bajnok Andrea, egyetemi adjunktus

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 184 óra + 21 óra e-tananyag

A felvétel feltétele: Bármely felsőoktatási képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél. 

A felvételről szóló döntést az egyetem felvételi bizottsága hozza meg a pályaorientációs beszélgetés alapján, amely során előnyt jelent az igazolt tréneri gyakorlat, önismereti vagy bármely más tréningen való részvétel, melyet a jelentkező a képzőhely által kiállított igazolással alátámaszt. Maximálisan felvehető létszám: 14 fő.

A képzés célja: A képzés elsődleges célja a közszolgálatban dolgozó munkatársak elméleti és gyakorlati felkészítése annak érdekében, hogy környezetükben, kollégáik körében képesek legyenek olyan tréningek, gyakorlati készségfejlesztő foglalkozások megtervezésére és levezetésére, amelyek a munkahelyi környezet és a szervezeti kultúra fejlesztésének hatékony alkalmai lehetnek. A képzés során a résztvevők fejlesztik a területre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteiket. A képzés kiemelt hangsúlyt fordít az önismeret fejlesztésére és a tréneri szerep megismerésére és elsajátítására. A képzés a sajátélményű tréningeken keresztül fejleszti a résztvevők kommunikációs és együttműködési kompetenciáit, tudatosságát és reflexivitását, ezáltal készíti fel őket a különböző témájú és fókuszú tréningek és képzések megtervezésére és lebonyolítására.

A képzés célcsoportja: A képzés fő célcsoportját a közszolgálatban tréneri és gyakorlatvezető tréneri feladatok ellátására vállalkozó munkatársak jelentik.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A képzésben részt vevők:

 • ismerik a közszolgálati továbbképzési rendszer oktatáspolitikáját és azt, hogy alkalmazott módszerei közé hogyan illeszkedik a tréning, mint felnőttképzési oktatási módszer,
 • ismerik a személyközpontú fejlesztési módszereket, és el tudják határolni azokat más személyközpontú fejlesztési módszerektől (coaching, szupervízió, mediáció, moderáció),
 • ismerik az államtudomány kereteit, el tudják benne helyezni a tréneri tevékenységet,
 • ismerik a közigazgatási szervezeti kultúra sajátosságait és a fejlesztés, változás eszközeit,
 • ismerik a személyközi kommunikáció elméleteit, kódjait, csatornáit, szerkezetét és dinamikáját,
 • ismerik a személyiség- és szociálpszichológia alapjait,
 • tisztában vannak azzal, hogy a közszolgálati továbbképzési rendszerben milyen szervezeti problémák esetén ajánlott a tréningmódszert alkalmazni,
 • tisztában vannak azzal, hogyan célszerű a tréningcélokat kialakítani a megrendelők elvárásai és a résztvevők attitűdjei szerint,
 • ismerik a kommunikációs tréningen használható kommunikációs modelleket,
 • ismerik a konfliktuskezelő tréningen használható konfliktuskezelési modelleket,
 • ismerik a stresszkezelő tréningen használható stresszkezelési modelleket,
 • ismerik a tréningfolyamat sikeréhez szükséges eszközrendszert és felszereléseket,
 • tisztában vannak azzal, hogy a tréningfolyamat sikeréhez nélkülözhetetlen az aktív résztvevői hozzáállás,
 • tisztában vannak a tréningprogramok pszichodinamikai és csoportdinamikai alapelveivel (magabiztosság megteremtése, élmény, váratlan és szokatlan csoporthelyzetek),
 • ismerik a tréningfolyamat előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat, a tréningcsoport összeállításának lépéseit,
 • tisztában vannak azzal, hogy a tréning elindításakor a trénerre milyen feladatok hárulnak,
 • tisztában vannak a tréningfolyamatokkal és azzal, hogy az egyes szakaszokban mi a tréner feladata a csoport működtetésével kapcsolatban, 
 • ismerik a tréner feladatait a tréning utómunkálataival, az értékeléssel, az összegzéssel és a minőségbiztosítással kapcsolatban,
 • ismerik a tréningen alkalmazható gyakorlatok kompetenciafejlesztő hatásait,
 • tisztában vannak azzal, hogy a gyakorlatok kiértékelése és a következtetések levonása a tréning során fontos fejlesztési cél,
 • ismerik a problémás tréningrésztvevői viselkedéséket,
 • ismerik az egyéni és csoportos feladatok típusait, előnyeit és korlátait, meghatározásuk szabályait,
 • felismerik a csoportdinamika valamennyi szakaszát,
 • tisztában vannak a tréning során alkalmazható facilitálás szabályaival és az alkalmazható moderációs technikákkal,
 • tisztában vannak a tréning „jó időgazdálkodásának” kritériumaival.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

A képzésben részt vevők:

 • képesek megfelelő gyakorlatokkal szükség esetén egyéni és szervezeti változást elindítani,
 • képesek egy tréninget mind a tananyag, mind a technika tekintetében megtervezni, előkészíteni,
 • képesek úgy tervezni és szervezni a tréningjeiket, hogy azok a felnőttek tanulásával és elvárásaival kongruens módon, megfelelő légkörben történjenek,
 • képesek az általuk megtervezett és megszervezett tréning tekintetében úgy alakítani az elmélet-gyakorlat arányát, hogy a gyakorlati rész meghaladja az elméletet, és hogy a gyakorlatok megerősítsék az elméleti ismereteket,
 • képesek arra, hogy az általuk megtervezett és lebonyolított tréningen használják elméleti ismereteiket, pontosan és szabatosan mozogjanak a különböző területek témái között,
 • képesek rugalmasan váltogatni a tréneri szerepeket a csoport igényei szerint,
 • képesek megfelelően beépíteni és használni a szimulációs és szimbolikus tapasztalati gyakorlatokat, figyelembe véve azok kompetenciafejlesztő hatását,
 • képesek kompetenciafejlesztő önismereti feladatokat alkalmazni, 
 • képesek figyelemmel lenni a tréningjeiken a résztvevők egyéni célkitűzéseire és egyéni problémáira a megfelelő keretek és a tréningfolyamat biztosítása mellett,
 • képesek a különböző csoportos megbeszélés módszereinek alkalmazására,
 • képesek egy tréningen a csoportmunka moderálására,
 • képesek a facilitálásra, 
 • képesek adekvát technikák segítségével pontosan, de rugalmasan betartani az időkereteket,
 • képesek a tréning során a forgatókönyvnek megfelelően működni, és az egyes tréningrészek előírásainak megfelelni,
 • fontosnak tartják a gyakorlatok kiértékelését és a tanulságok levonását és a konstruktív visszajelzéseket,
 • folyamatosan fejlesztik azokat a készségeiket, amelyekkel a sikeres és hatékony tréner rendelkezik,
 • keresik a szupervízió lehetőségeit, és ezekkel rendszeresen élnek.

A képzés módszertana: Blended-learning és tréning.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

Államtudományi alapismeretek
Közigazgatási szervezeti kultúra
Személyiségpszichológia
Szociálpszichológia
Kommunikációelmélet
Szakmai önismeret, tréneri szerepismeret
Tréneri módszertan
Tréneri készségek és technikák I-II.
Tréneri gyakorlat (Hospitálás)
Co-tréneri gyakorlat
Együttműködés, csapatépítés
Konfliktuskezelés, stresszkezelés
Közösségi stratégiaalkotó workshop
Csoportos szupervízió

A jelentkezési határidő: 2020. augusztus 1. 23:59 (A határidőt követően technikai okokból nem tudunk új jelentkezést befogadni!)

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2020. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 165.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:

Écsi Emese
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20302
E-mail cím: Ecsi.Emese@uni-nke.hu
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5. kollégiumi épület I. emelet 111/B iroda
Postafiók: 1518 Budapest, Pf. 26.