NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner

Szakfelelős: Dr. Bajnok Andrea, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 184 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

A felvételről szóló döntést az egyetem felvételi bizottsága hozza meg felvételi eljárás alapján, amely során előnyt jelent az igazolt tréneri gyakorlat, önismereti vagy bármely más tréningen való részvétel, melyet a jelentkező a képzőhely által kiállított igazolással alátámaszt. Maximálisan felvehető létszám: 14 fő.

A képzés célja: A képzés elsődleges célja a közszolgálatban dolgozó munkatársak elméleti és gyakorlati felkészítése annak érdekében, hogy környezetükben, kollégáik körében képesek legyenek olyan tréningek, gyakorlati készségfejlesztő foglalkozások megtervezésére és levezetésére, amelyek a munkahelyi környezet és a szervezeti kultúra fejlesztésének vagy szervezetspecifikus szakmai ismeretek átadásának, szakmai továbbképzések hatékony alkalmai lehetnek. A képzés során a résztvevők fejlesztik a területre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteiket. A képzés kiemelt hangsúlyt fordít az önismeret fejlesztésére és a tréneri szerep megismerésére és elsajátítására. A képzés a sajátélményű tréningeken keresztül fejleszti a résztvevők kommunikációs és együttműködési kompetenciáit, tudatosságát és reflexivitását, a tréningszakmai és – módszertani ismereteket, valamint azokat számon is kér, ezáltal készíti fel őket a különböző témájú és fókuszú tréningek és képzések megtervezésére és lebonyolítására. A képzés fő célcsoportját a közszolgálatban tréneri és gyakorlatvezető tréneri feladatok ellátására vállalkozó munkatársak jelentik.

A gyakorlatorientált szakirányú továbbképzési szak olyan kompetenciafejlesztő trénereket képez, akik saját munkakörnyezetükben és szervezeti kultúrájukban képesek felismerni a fejlesztendő területeket, és képesek ennek a területnek a fejlesztésére megfelelő tréningeket, workshopokat tervezni, szervezni és lebonyolítani. A képzés a közigazgatásban, közszolgálatban munkatapasztalattal bíró szakemberek fejlesztését és továbbképzését célozza meg, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a terület működéséről, a szervezeti kultúráról és az abban tevékenykedő munkatársakról. A gyakorlati képzés nagy hangsúlyt fektet a szakmai önismeretre, önreflexióra és ennek a napi munkavégzésbe történő visszacsatolására.

A képzés célcsoportja: A képzés fő célcsoportját a közszolgálatban tréneri és gyakorlatvezető tréneri feladatok ellátására vállalkozó munkatársak jelentik.

Szakmai kompetenciák:

a) tudása

 • Ismeri a közszolgálati továbbképzési rendszer célját, felépítését és működését, valamint azt, hogy alkalmazott módszerei közé hogyan illeszkedik a tréning mint felnőttképzési oktatási módszer.
 • Ismeri a személyközpontú fejlesztési módszereket, és el tudja határolni azokat más személyközpontú fejlesztési módszerektől (coaching, szupervízió, mediáció, moderáció).
 • Ismeri az államtudomány kereteit, el tudja benne helyezni a tréneri tevékenységet.
 • Ismeri a közigazgatási szervezeti kultúra sajátosságait és a fejlesztés, változás eszközeit.
 • Részleteiben ismeri a felnőttek tanulásának pszichológiai, módszertani, andragógiai jellemzőit.
 • Ismeri a műhelymunka facilitálásának módszertanát és eszköztárát.
 • Elsajátítja a közösségi bázisú stratégiaalkotás folyamatát, fázisait és lépéseit.
 • Ismeri a személyközi kommunikáció elméleteit.
 • Ismeri a kommunikáció kódjait, csatornáit, szerkezetét és dinamikáját.
 • Ismeri a személyiség- és szociálpszichológia alapjait.
 • Tisztában van azzal, hogy a közszolgálati továbbképzési rendszerben milyen szervezeti problémák esetén ajánlott a tréningmódszert alkalmazni.
 • Ismeri kommunikációs modelleket.
 • Ismeri a konfliktuskezelési modelleket.
 • Ismeri a konfliktusok kialakulásának okait, a konfliktusok eszkalációjának fázisait.
 • Ismeri saját konfliktuskezelési stílusát.
 • Ismeri a konfliktusok feloldására használható módszereket.
 • Ismeri a tréningen használható hatékony kommunikáció, illetve konfrontáció technikáját.
 • Ismeri az együttműködés elméleti és gyakorlati vonatkozásait, a tréningen előforduló jelenségeit.
 • Ismeri a stresszkezelési modelleket.
 • Ismeri a tréningfolyamat sikeréhez szükséges eszközöket és felszereléseket.
 • Tisztában van azzal, hogy a tréningfolyamat sikeréhez nélkülözhetetlen az aktív résztvevői hozzáállás.
 • Tisztában van a tréningprogramok pszichodinamikai és csoportdinamikai alapelveivel (magabiztosság megteremtése, élmény, váratlan és szokatlan csoporthelyzetek).
 • Ismeri az egyéni és csoportos feladatok típusait, előnyeit és korlátait, meghatározásuk szabályait.
 • Felismeri a csoportdinamika valamennyi szakaszát.
 • Tisztában van a tréning során alkalmazható facilitálás szabályaival és az alkalmazható moderációs technikákkal.
 • Tisztában van a tréning „jó időgazdálkodásának” kritériumaival.
 • Ismeri a szupervízió tartalmi kereteit.
 • Ismeri az ellenállás különböző megjelenési formáját a csoportban és annak kezelési lehetőségeit.

b) képességei

 • Képes értelmezni a szervezeti jelenségeket és folyamatokat, felmérni a szervezeti kultúrát, amelyben dolgozik.
 • Képes alkalmazni a szervezeti kultúra fejlesztésének módszereit és eszköztárát.
 • Képes felismerni önnön kommunikációs eszköztára erősségeit, kommunikátor szerepében hiteles, kongruens.
 • Képes azonosítani a kommunikációban zavart okozó tényezőket.
 • Képes elemezni a kommunikációs színtereket, különös tekintettel a tréninghelyzetre.
 • Képes egy tréninget mind a tananyag, mind a technika tekintetében megtervezni, előkészíteni.
 • Képes kész tréningtervet a leírásnak megfelelően megvalósítani.
 • Képes úgy tervezni és szervezni a tréningjeit, hogy azok a felnőttek tanulásával és elvárásaival kongruens módon, megfelelő légkörben történjenek.
 • Képes a megtervezett és megszervezett tréning tekintetében úgy alakítani az elmélet-gyakorlat arányát, hogy a gyakorlati rész meghaladja az elméletet, és hogy a gyakorlatok megerősítsék az elméleti ismereteket.
 • Képes arra, hogy az általa megtervezett és lebonyolított tréningen használja elméleti ismereteit, pontosan és szabatosan mozogjon a különböző területek témái között.
 • Képes tudatosan elkülöníteni tréneri szerepét egyéb szerepeitől (pl.: vezető, mediátor, előadó).
 • Képes rugalmasan váltogatni a tréneri szerepeket és módszertanokat a csoport igényei szerint.
 • Képes kompetenciafejlesztő önismereti feladatokat alkalmazni.
 • Képes figyelemmel lenni a tréningjein a résztvevők egyéni célkitűzéseire és egyéni problémáira a megfelelő keretek és a tréningfolyamat biztosítása mellett.
 • Képes a különböző csoportos megbeszélés módszereinek alkalmazására.
 • Képes egy tréningen a csoportmunka moderálására.
 • Képes a facilitálásra.
 • Képes szakmai műhelymunkák vezetésére a stratégiaalkotás témakörében.
 • Képes adekvát technikák segítségével pontosan, de rugalmasan betartani az időkereteket.
 • Képes a tréning során a forgatókönyvnek megfelelően működni és az egyes tréningrészek előírásainak megfelelni.
 • Képes partneri együttműködésre trénertársával és a tréningcsoportban lévő résztvevőkkel.
 • Képes a hivatalnok és különösen a munkahelyi vezetői szerepből kilépve a támogató szerepbe helyezkedni és ilyen attitűddel viszonyulni a tréningrésztvevőkhöz.
 • Képes felmérni, hogy milyen célcsoportok esetében lehet hiteles a tréneri szerepben (képes felismerni a tréneri működését terhelő vagy éppen akadályozó szerepütközéseit).
 • Képes reálisan felmérni szakmai felkészültségét és ennek tükrében meghatározni, hogy milyen tematikájú tréningek vezetésére lehet alkalmas.
 • Képes a konfliktushelyzetek felismerésére és azok hatékony kezelésére. 
 • Képes alkalmazni a hatékony kommunikáció, illetve konfrontáció technikáját.
 • Képes a tréning során megtapasztalt, önismereti jellegű tudásának összegyűjtésére és értelmezésére.
 • Képes felismerni a csoportban előforduló ellenállás különböző formáit és kezelni azt.

c) attitűdje

 • Támogatja a szervezet értékeit, fontosnak tartja a szervezeti kultúra fejlesztését.
 • Támogatja a szakmai közösség stratégiaalkotását.
 • Fontosnak tartja a közös eredmények elérésére való képesség fejlesztését.
 • Elkötelezett abban, hogy felkészülten, ismereteit folyamatosan fejlesztve készüljön egy tréningfolyamat előkészítésére és lebonyolítására.
 • Elkötelezett a trénerre háruló szerep és feladatok felvállalásában, és következetesen meg is valósítja ezeket.
 • Elkötelezettje a tréneri hitelességnek és a szakmai integritás megőrzésének.
 • Releváns ismeretei birtokában pozitív hozzáállással viszonyul a tréning teljes folyamatához, minden egyes strukturális egységet a helyén kezel, következetesen viszi végig a tréning teljes folyamatát.
 • Releváns ismeretei és képességei birtokában pozitív hozzáállásával megerősítő hatást tud gyakorolni a résztvevők kompetenciáinak fejlesztésére.
 • Elkötelezett abban, hogy a tréning teljes folyamatában a tréning fejlesztési céljának megfelelően működjön.
 • Tiszteletben tartja a tréning résztvevőit, és pozitív hozzáállásával és elfogadásával kezelni tudja a résztvevők különböző attitűdjeit.
 • Figyelme fókuszában a konfliktushelyzetek pozitív megközelítése és megoldása áll.
 • Elkötelezett abban, hogy megfelelő gyakorlatokkal szükség esetén egyéni és szervezeti változást indítson el.
 • Fontosnak tartja a gyakorlatok kiértékelését, a tanulságok levonását és a konstruktív visszajelzéseket.
 • Elkötelezett abban, hogy tréneri tevékenységét szupervízióban önreflektív viszonyulással felülvizsgálja és a szupervízióban szerzett tapasztalatait, felismeréseit beépítse, ezzel elősegítve a lifelong learning tanulását és fejlődését.
 • Tréneri együttműködések során tisztelettel és bizalommal fordul trénertársához, elkötelezett a közös siker mellett.
 • Hisszük, hogy a reális önismeret, a folyamatos fejlődés és önképzés iránti igény, valamint a szakmai alázat hivatásunk nélkülözhetetlen építőkövei.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséget vállal és hozzájárul a közigazgatási szervezeti kultúra alakításához.
 • Felelősséget vállal és hozzájárul a szakmai közösség stratégiájának alakításához.
 • Elsajátított ismeretei és megszerzett készségei alapján szakmailag megfelelő módon értelmezi és alkalmazza tréneri készségeit és képességeit.
 • A rábízott tréninget tudása és képességei legjavát aktivizálva dolgozza ki és bonyolítja le.
 • Felelősséggel viszonyul a tréning témájához, arra vonatkozó tudását, ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja.
 • Felelősséggel viszonyul a résztvevői csoporthoz.
 • Felelősséget vállal tréningjein a résztvevők egyéni célkitűzései és egyéni problémái kezelésére, a megfelelő keretek és a tréningfolyamat biztosítása mellett.
 • Kellő hatékonysággal alkalmazza a tréningfolyamat sikeréhez szükséges eszközrendszert és felszereléseket.
 • Elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul tréneri feladataihoz a tréning utómunkálataival, az értékeléssel, az összegzéssel és a minőségbiztosítással kapcsolatban.
 • Felelősséget vállal önnön tréneri működéséért, eszköztára és módszertana folyamatos fejlesztésére.
 • Tudatosan keresi a szupervízió lehetőségeit, és ezekkel rendszeresen él.
 • Saját szervezete életének, szervezeti kultúrájának javítása érdekében felvállalja a változást elindító tréningfolyamatok megtervezését, lebonyolítását.

 A képzés módszertana: Blended-learning és tréning.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

Együttműködés és konfliktuskezelés
Közigazgatási szervezeti kultúra
Pszichológia ismeretek
Kommunikáció
Tréneri módszertan
Tréneri készségek és technikák I-II.
Tréneri gyakorlat: Hospitálás
Államtudományi alapismeretek
Közösségi stratégiaalkotó workshop
Csoportos szupervízió
Szakmai önismeret, tréneri szerepismeret
Stresszkezelés
Co-tréneri gyakorlat

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner

A jelentkezés kezdete: 2024 április vége

A jelentkezési határidő: 2024. július 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024 szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2024 szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (10 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:

Rédei-Zsigó Éva
projekt referens

Telefonszám: 06-1-432-9000/20852
E-mail cím: Redei-Zsigo.Eva@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 142. iroda