NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakember

Szakfelelős: Dr. Peres Zsuzsanna, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 120 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek bármely közigazgatási szervezet, közfeladatot ellátó szerv vagy bármely gazdálkodó szervezet:

 • iratkezelésének megszervezésére,
 • iratkezelési folyamatának irányítására és ellenőrzésére az iratok teljes életciklusára vonatkozóan, elektronikus, papíralapú és vegyes iratkezelési környezetben egyaránt,
 • iratkezelési/iktatási folyamatok megtervezésére és fejlesztésére,
 • iratkezelés-szabályozási környezetének kialakítására és naprakész állapotban tartására, beleértve az iratkezelési szabályzat és az irattári terv elkészítését, karbantartását, valamint a jogszabályi környezet változásainak nyomon követését,
 • vezetői döntéseinek előkészítésére és támogatására az iratkezelést érintő jogi, szervezeti, ügyviteli, biztonsági és erőforrás-gazdálkodási kérdésekben,
 • iratkezelését érintő személyzeti ügyek kezelésére, képzési és továbbképzési programjainak megszervezésére és végrehajtására,
 • közlevéltárakkal való együttműködésének koordinációjára.

A képzés célcsoportja: A Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók a szakon szerzett korszerű tudás birtokában magasan kvalifikált irattárosként, irodavezetőként és levéltárosként helyezkedhetnek el a közigazgatás különböző szerveinél.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 •  jogi, igazgatási, biztonsági, vezetési alapok,
 •  szakszerű és korszerű iratkezelési ismeretek,
 •  közigazgatási és államtörténeti ismeretek,
 •  szervezetfejlesztési és szolgáltatásfejlesztési ismeretek,
 •  információ-, dokumentum- és iratkezelési, továbbá elektronikus iratkezelési ismeretek,
 •  szoftverüzemeltetési ismeretek,
 •  adatbázis-kezelési, adatvédelemi, adatbiztonsági ismeretek,
 •  szakértelem az információszabadság területén,
 •  minősített adatok kezelésének ismerete,
 •  irattárazási ismeretek,
 •  irattárak létrehozásának és üzemeltetésének ismerete,
 •  a papíralapú és az elektronikus iratok hosszú távú megőrzésének ismerete,
 •  irattári állományvédelmi ismeretek,
 •  levéltári ismeretek,
 •  a levéltári kapcsolattartás és együttműködés ismerete.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • problémafelismerő és problémamegoldó készség,
 • rendszerszerű gondolkodásmód,
 • a szükséges iratkezelési intézkedések megfelelő kialakításának képessége,
 • szervezési készség,
 • együttműködési készség,
 • felelősségtudat.

A képzés módszertana:  A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek képessé teszik a hallgatókat a megfelelő iratkezelő rendszer kialakítására és fenntartására.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Államszervezet és közigazgatás Magyarországon 1945-től napjainkig
A magyar kormányzati rendszer iratkezelése a 20. században
Állományvédelmi és irattári ismeretek
Papíralapú iratok kezelése
Elektronikus iratok kezelése
Irattári nyilvántartások készítése
E-kormányzat, e-igazgatás és az elektronikus iratkezelés
Adatkezelés és adatvédelmi ismeretek
A jelenkor iratkeletkeztető szervei
Iratkezelési szabályzat, irattári terv, és használatuk
Az adatbázis-építés elmélete és gyakorlata
Az iratkezelés gyakorlata

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Közszolgálati információ- és iratmenedzsment

A jelentkezés kezdete: 2023. március vége

A jelentkezési határidő: 2023. július 25. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2023. szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2023. szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 220.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
dr. Ferenczi Fruzsina

főreferens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20745
E-mail cím: Ferenczi.Fruzsina@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 142. iroda