NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közbeszerzési tanácsadó

Szakfelelős: Dr. Méhes Tamás, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 178 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése alapján: „A névjegyzékbe vételkor és a névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor egyszeri alkalommal 15 továbbképzési tanulmányi pont értékben számítható be a névjegyzékbe vételi vagy a névjegyzékbe történő bejegyzés megújítása iránti kérelem benyújtását megelőző hat éven belül megszerzett közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség.”

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint: „ A képzés elvégzésének a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerinti figyelembevételéhez nem kell külön elismertetni a közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget.”

A képzés célja: A képzés célja olyan közbeszerzési szakértői kör kialakítása, amely alkalmas az összetett közbeszerzési normarendszer és a pénzügyi, valamint a műszaki előírások megfelelő szintű feldolgozására. A képzés célja továbbá, hogy az állami szférában a közbeszerzési területen tevékenykedők átfogóbb, rendszerszemléletű ismereteket szerezhessenek a közbeszerzések valamennyi területéről. A képzés során kiemelt szerepet kap a megjelölt területekre vonatkozó naprakész ismeretek átadása, valamint a megvalósítás és ellenőrzés tapasztalatainak gyakorlati foglalkozásokon történő elemzése.

A képzés célcsoportja: elsősorban olyan ajánlatkérői és ajánlattevői minőségben már közbeszerzési tapasztalatokkal rendelkezők szakemberek, akik szeretnének elmélyülni a közbeszerzések egyes részterületeinek szabályozási és gyakorlati kérdéseiben, vagy a korábbi tudásukat, ismereteiket szeretnék felfrissíteni.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzésben részt vevők:

 • ismerik a közbeszerzések legfontosabb dimenzióit mind a döntéshozatal, mind a gazdálkodás, mind a szakpolitikai irányítás, mind pedig a végrehajtás nézőpontjából,
 • ismerik a közbeszerzési ellenőrzési intézményrendszer szabályait és sajátosságait,
 • szakmailag megfelelő módon értelmezik és alkalmazzák a közpénzzel való gazdálkodás szabályait, folyamatait,
 • képesek a közbeszerzések során a közpénzekkel való hatékony gazdálkodás érvényesítésére,
 • képesek a közpénzzel való gazdálkodás során a kockázatok kiszűrésére, a körülmények reális értékelésére és a felmerülő problémák kezelésére,
 • rendelkeznek kritikai gondolkodásmóddal és a lényeglátás képességével,
 • tisztában vannak a transzparencia szerepével és előnyeivel a közbeszerzések tekintetében,
 • ismerik a közbeszerzési eljárások körében alkalmazandó szabályokat,
 • képesek felismerni a közbeszerzési eljárási rezsimeket és eljárástípusokat, képesek azok sajátos szabályainak alkalmazására,
 • szakmailag megfelelő módon értelmezik a hazai és az uniós közbeszerzési esetjog releváns megállapításait,
 • ismerik és nyomon követik a vonatkozó közbeszerzési szakirodalmat,
 • képesek lebonyolítani egy közbeszerzési eljárást,
 • képesek vezetői készségeik fejlesztésére, illetve tudatosítására mind a feladatkiadás, mind a csoportos problémamegoldás, mind a jó döntés-előkészítés feladatköreinek esetében,
 • felismerik és tisztában vannak a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, eredményes, célszerű gazdálkodás előírásaival, a feladatellátás során képesek tudatosan alkalmazni azokat,
 • ismerik a közbeszerzési tervezés és megvalósítás hatékonyságának elméleti feltételeit, modelljeit, jogszabályi hátterét, és a gyakorlatban is alkalmazni tudják azokat,
 • eligazodnak a speciális beszerzési tárgyakra vonatkozó előírások alkalmazásakor,
 • ismerik a közbeszerzési ellenőrzések és a közbeszerzési statisztikák aktualitásait.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • a közbeszerzések jogi, pénzügyi, igazgatási, műszaki vetületeivel kapcsolatos kérdések magabiztos ismerete,
 • a hatékony közpénzfelhasználás és közbeszerzési tervezés alapelveinek magabiztos ismerete,
 • a közbeszerzési rezsimek és eljárástípusok ismerete,
 • a gazdálkodási és az ellenőrzési kockázatok azonosítására, elemzésére, kezelésére irányuló képesség,
 • a szervezeti és a személyi integritás harmonikus összekapcsolására, a közszférában a szervezeti integritás és az eredményes gazdálkodás közötti kapcsolatok felismerésére irányuló képesség,
 • a korszerű elemzési módszerek, tárgyalási technikák ismerete,
 • a közbeszerzési eljárási döntési helyzetekben döntéshozatali képesség,
 • a közbeszerzési eljárások hibátlan, hiánypótlás nélküli lefolytatásának képessége.

A képzés módszertana: A szakirányú továbbképzési szak a tételes ismeretanyagon túl nagy hangsúlyt helyez a stratégiai gondolkodásra, a projektszemléletre és közpénzek gazdaságos és hatékony felhasználásának tervezési folyamataira is. A képzésben részt vevők komplex tudást kapnak, amellyel alkalmassá válnak közbeszerzési eljárás önálló lefolytatására, dokumentálására, ellenőrzésére, és a jogorvoslati eljárásban való részvételre.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

A közbeszerzések alapintézményei
A közbeszerzések hazai szabályozása
A közbeszerzések pénzügyei
Közbeszerzés az Európai Unióban
A közbeszerzési eljárás lefolytatásának gyakorlata ajánlatkérői oldalon
A közbeszerzési eljárás lefolytatásának gyakorlata ajánlattevői oldalon
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, annak teljesítése, módosítása
Az ágazati, speciális tárgyú közbeszerzések
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása és a közbeszerzési tárgyú perek
A közbeszerzések ellenőrzése

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Közbeszerzési tanácsadó

A jelentkezés kezdete: 2024 április vége

A jelentkezési határidő: 2024. július 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024 szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2024 szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: Az Intézet a jelenléti foglalkozásokat havi ütemezéssel tervezi lebonyolítani. Az elméleti oktatás mellett a képzésen elsajátítható ismeretek megszerzése elektronikus feladatok otthoni megoldásával támogatott.

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Tóth Ágnes
előadó
Telefonszám: 06-1-432-9000/20745
E-mail cím: Toth.Agnes@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 141. iroda