NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Integritás tanácsadó

Szakfelelős: Dr. Klotz Péter PhD, adjunktus

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 218 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, a közszolgálathoz kapcsolódó jogviszony fennállása nem követelmény.

A képzés célja: A képzés célja a közigazgatásban dolgozó olyan integritás tanácsadók képzése, akik stratégiai szemlélettel, a közigazgatási szervek működési rendszerének ismeretével és a szervezetfejlesztési technológiák elsajátításával, a szükséges jogi, szociológiai, pszichológiai, valamint kockázatelemzési és -kezelési tudással rendelkeznek. Ennek birtokában, a releváns nemzetközi jó gyakorlatok megismerésével és személyes kompetenciáik továbbfejlesztésére való képességgel, valamint a közigazgatási szervek működésével kapcsolatban felmerülő különféle típusú szabályozási, megfelelőségi feladatok összehangolásával alkalmasak és képesek arra, hogy egy közigazgatási szervezetben támogassák az integritásirányítási rendszer fejlesztését. Alkalmasak továbbá arra, hogy a szervezet belső kontrollrendszerének működtetését, a hivatásetikán alapuló munkakultúra elterjedését elősegítsék, ezáltal hozzájáruljanak a korrupció és az integritást sértő cselekedetek kockázatának csökkenéséhez, valamint megelőzéséhez.

A képzés célcsoportja: A szakképzettség elsősorban a közigazgatási belső szervezetfejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó, leginkább a korrupció és más visszaélések megelőzését szolgáló integritásirányítási rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez (szervezetfejlesztés, képzések tartása, elemzések készítése) nyújt segítséget, az itt végzett szakemberek tevékenységével a szervezet  korrupcióval szembeni ellenálló képessége erősíthető.

Az oktatási program olyan közigazgatási szakemberek képzését tűzi ki célul, akik azonosítani és elemezni tudják a szervezet korrupciós és integritási kockázatait, és kezdeményezni tudják a korrupció megelőzésével, valamint az integritásirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével járó szervezetfejlesztési feladatok megvalósítását. Rendelkeznek mindazon kompetenciákkal, amelyek szükségesek saját hitelességük és elfogadottságuk megteremtéséhez, a demokratikus, integritáshoz kötődő értékek, elvek és szabályok tudatosításához. A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők képesek lesznek az integritásirányítási rendszer, valamint más szervezetfejlesztési folyamatok hatékony tervezésére és a megvalósításban részt vevő szervezet vezetőjének támogatására.

Szakmai kompetenciák

Az integritás tanácsadó

Tudása:

 • ismeri a korrupciómegelőzés nemzetközi és hazai történetét, szabályrendszerét,
 • ismeri a korrupció elleni fellépés keretében született nemzetközi egyezményeket,
 • tisztában van a korrupció ellen küzdő hazai és nemzetközi szervek feladataival és tevékenységével,
 • ismeri a nemzeti és szervezeti integritás rendszer működéseit és elemeit,
 • ismeri az integritás tanácsadókra vonatkozó hatályos szabályozást,
 • tisztában van az integritás tanácsadókkal szemben támasztott jogi, szakmai és etikai követelményekkel,
 • ismeri a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexét,
 • ismeri a Hivatásetikai Kódexben található elveket és magatartási szabályokat,
 • ismeri az OECD által kidolgozott integritás keretrendszer felépítését és elemeit,
 • ismeri az integritásirányítási rendszer elemeit,
 • ismeri az integritásirányítási rendszer szabály- és értékalapú eszközeit.

Képességei:

 • képes az integritás tanácsadói feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátására,
 • képes a szervezeti integritásirányítási rendszer kiépítésére és folyamatos fejlesztésére,
 • képes a szervezet elsőszámú vezetőjének támogatására az integritásirányítási rendszer vonatkozásában,
 • képes a szervezeten belül támogatókat gyűjteni és mozgósítani feladatai ellátása érdekében,
 • képes a szervezeten belüli, valamint a szervezettel szembeni bizalom erősítésére,
 • képes szervezetfejlesztési folyamatokat megtervezni, és döntéseket előkészíteni,
 • képes a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak felmérésére és elemzésére,
 • alkalmas a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Attitűdje:

 • elkötelezett a szervezet integritásalapú működése iránt.
 • elhivatott a költségvetési szervek korrupciómentes működése iránt,
 • elkötelezett a közszolgálat hivatásetikai elveinek alkalmazása iránt,
 • törekszik a költségvetési szervek működésének folyamatos javítására, fejlesztésére,
 • nyitott az együttműködésre,
 • törekszik a konszenzusteremtésre a folyamat megtervezésekor és facilitáláskor,
 • fogékony a felnőttoktatás, a tréningtervezés és -vezetés területeire.

Autonómiája és felelőssége:

 • elvei és cselekedetei összhangban vannak egymással,
 • kiáll elveiért,
 • nyilvánosan is vállalja szakmai véleményét,
 • felelősséget vállal munkájáért,
 • felelősséget vállal szervezete és munkatársai jó hírnevéért,
 • önállóan végzi a rábízott feladatokat,
 • hatékonyan és eredményesen dolgozik a rábízott feladatok megvalósításán,
 • tudatosan keresi a lehetőséget ismereteinek bővítésére, képességeinek fejlesztésére.

A képzés módszertana: A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők olyan kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket az integritásirányítási rendszer és az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására, valamint a munkakörükhöz tartozó többi feladat szakszerű teljesítésére. Tudásukat a korrupció, a korrupció-megelőzés és az integritás fogalmaihoz, illetve a közigazgatási szervek funkcionális működtetéséhez kapcsolódó szakirányú ismeret és gyakorlati tréningtapasztalat egészíti ki.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Integritásmenedzsment I-II.
Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények
Értékalapú kormányzás
Különböző tudományok korrupció megközelítése
Belső kontrollrendszer
Etikatréning
Szervezeti kultúra, vezetés és működés tréning
Kommunikáció- és együttműködés tréning
Konfliktuskezelés és konszenzusépítés tréning
Korrupciós és integritási kockázatok elemzése
Integrált kockázatkezelés
A normasértések típusai és a különböző felelősségrevonási eljárások
Szervezetfejlesztési gyakorlat
Bejelentések kivizsgálása és bejelentővédelem
Belső adatvédelem
Szervezeten belüli esélyegyenlőség
Tanácsadói kompetenciák tréning
A munkahelyi személyiség fejlesztése

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Integritás tanácsadó

A jelentkezés kezdete: 2023. március vége

A (módosult) jelentkezési határidő: 2023. augusztus 14. 12:00

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2023. szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2023. szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki, pénteki és szombati napokon

Az önköltség mértéke: 220.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartók:

Simon Ágnes
referens
E-mail cím: Simon.Agnes@uni-nke.hu
Telefonszám: 06 (1) 432-9000 / 20-868
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 141. iroda