NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Európai uniós adatvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Európai uniós adatvédelmi szaktanácsadó

Szakfelelős: Dr. Téglási András, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 297 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét („a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló adatvédelmi rendeletet, a továbbiakban GDPR-t) megismertesse a hallgatókkal, illetve ellássa őket a GDPR-hoz kapcsolódó gyakorlati tudással.

A képzés célja olyan adatvédelmi szaktanácsadók képzése, akik alkalmazni tudják a GDPR rendelkezéseit az új, az EGT területén elvárt adatvédelmi szabályrendszer ismeretén keresztül.

A képzés célja továbbá, hogy az adatvédelmi szaktanácsadók a GDPR-ról ne csak általános, hanem átfogóbb, gyakorlati ismereteket szerezhessenek.

A képzés során kiemelt szerepet kap a megjelölt területekre vonatkozó naprakész ismeretek átadása és az adott területre vonatkozó gyakorlati készségfejlesztés.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Az adatvédelmi szaktanácsadó

a) tudása

 • Ismeri az adatvédelem körében alkalmazandó hazai és uniós szabályokat.
 • Ismeri az adatvédelem alapfogalmait és alapintézményeit.
 • Ismeri az adatvédelem alapelveit.
 • Ismeri az adatvédelem területén az érintett jogokat.
 • Ismeri az adatkezelői kötelezettségeket.
 • Ismeri az adatbiztonsági eljárásokat.
 • Ismeri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásait, feladatkörét, joghatóságát, hatáskörét, illetékességét.
 • Ismeri az adatvédelem körében a tanúsítás és az akkreditáció szabályait.

b) képességei

 • Képes azonosítani, ha egy tevékenység adatkezelésnek minősül, illetve képes megállapítani az egyes adatkezelési műveletek, valamint a kezelt személyes adatok körét.
 • Képes szakmailag megfelelő módon meghatározni az adatkezelés jogalapját, az adatkezelési célokat.
 • Képes szakmailag megfelelő módon elhatárolni egymástól az adatkezelőt és az adatfeldolgozót.
 • Képes a jogszabályban meghatározott módon tájékoztatást nyújtani az adatkezelésről.
 • Képes megfelelő szakmai tanácsot nyújtani a felmerülő adatkezelői kötelezettségek végrehajtásához.
 • Képes a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásait a gyakorlatban értelmezni.
 • Képes az adatvédelmi incidensek azonosítására, kezelésére és bejelentésére.
 • Képes adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítésére.

c) attitűdje

 • Fontosnak tartja az adatvédelem jogi, szervezeti, igazgatási, gyakorlati vetületeivel kapcsolatos kérdések magabiztos ismeretét.
 • Törekszik az adatvédelmi kockázatok azonosítására, elemzésére és kezelésére.
 • Törekszik az adatvédelmi tudatosítás minél szélesebb körű megvalósítására.
 • Fontosnak tartja az adatbiztonság minél hatékonyabb megvalósulását.
 • Nyitott az adatkezelői kötelezettségek megismerése és gyakorlati támogatása iránt.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősen viszonyul az új uniós adatvédelmi rezsim megismeréséhez és megértéséhez.
 • Megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adatbiztonság érvényre juttatásához, és gyakorlatban is alkalmazni tudja azokat.
 • Önállóan képes egy adatkezelés során a kockázatok kiszűrésére, a körülmények reális értékelésére és a felmerülő problémák kezelésére.
 • Felelősséget vállal az adatkezelő adatkezeléseinek a jogi megfelelőségéért.
 • Felelősséget vállal az adatkezelői kötelezettségek jogszabályoknak megfelelő végrehajtásáért.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti és gyakorlati órák segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

 • A magyar közigazgatás szervezeti és hatásköri rendszere
 • A közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei
 • Jogi és közigazgatási ismeretek
 • GDPR 1. – Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és alapintézményei
 • GDPR 2. – Alapfogalmak, alapelvek
 • GDPR 3. – Jogalapok, érintetti jogok
 • GDPR 4. – Az elszámoltathatóság alapelve és az adatkezelői kötelezettségek
 • Információbiztonsági szabványok
 • Biztonságpolitika
 • Biztonsági technológiák alkalmazása
 • Minőségügyi ismeretek
 • GDPR 5. – Az adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes konzultáció
 • Kockázatértékelés, kockázatmenedzsment
 • Kockázatmenedzsment gyakorlat
 • GDPR 6. – Az adatvédelmi incidens bejelentése
 • Incidens-menedzsment, BCP, DRP integráció
 • Incidens-menedzsment gyakorlat
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásai
 • Az akkreditáció és a tanúsítás hazai és európai uniós szabályai
 • Akkreditáció és tanúsítás a gyakorlatban
 • GDPR 7.  – Akkreditáció és tanúsítás, magatartási kódexek, harmadik országba történő adattovábbítás

A jelentkezés kezdete: 2024 április vége

A jelentkezési határidő: 2024. július 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024 szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2024 szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:

Tóth Ágnes
előadó
Telefonszám: 06-1-432-9000/20745
E-mail cím: Toth.Agnes@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 141. iroda