NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Diplomáciai vezetőképzés szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Vezető diplomáciai szaktanácsadó

Szakfelelős: Dr. Zachar Péter Krisztián PhD., egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 188 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon, korábban főiskolai képzésben szerzett oklevél, előnyt jelent a közigazgatásban betöltött vezető beosztás, 8 év releváns munkatapasztalat.

Elvárt nyelvi kompetenciák: a képzés sikeres elvégzéséhez az angol nyelv megfelelő – az Európai Tanács által jóváhagyott Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 szintjét elérő – ismerete.

Finanszírozás: költségtérítéses, 330.000.- Ft/félév

Képzés nyelve: magyar és angol

Jelentkezés módja: elektronikus úton, a diplomaciaivezetokepzes@uni-nke.hu email címre

Benyújtandó dokumentumok:

- jelentkezési lap

- végzettséget igazoló okirat másolata

- szakmai önéletrajz

-  angol nyelv legalább B2 szintű ismeretét igazoló okirat

- beiratkozáskor erkölcsi bizonyítvány bemutatása

Jelentkezés határideje: 2024. július 31. 23:59

Maximálisan felvehető létszám: 25 fő (Túljelentkezés esetén közös KKM-NKE bizottság előtt motivációs elbeszélgetés keretében a jelentkezők attitűdvizsgálatára kerül sor, ami alapján megtörténik a felvételt nyertek névsorának megállapítása)

A képzés célja: A képzés célja olyan a külügyi igazgatás szakterületével, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a külpolitika, a külgazdaság és a széles értelemben vett nemzetközi kapcsolatok működésének területein.

Az elméleti és gyakorlati megalapozáson túlmenően, a képzés célja a hallgatók kompetenciafejlesztése is, mely lehetővé teszi nem csupán a jövőbeli munkájuk során alkalmazott írásbeli és szóbeli kommunikáció (beszédtechnika) magasabb szintű használatát, de azt is, hogy vezetőként megfelelően kommunikálhassanak. A képzés során célunk, hogy fejlesszük a hallgatók általános vezetői kompetenciáit, annak érdekében, hogy ezeket a mindennapi munkájuk során készségszinten legyenek képesek alkalmazni.

A képzés a Magyar Diplomáciai Akadémia programjaként, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésében valósul meg.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A vezető diplomáciai szaktanácsadó

a) tudása

 • Ismeri a diplomácia szektor állami, és nem állami szereplőit, valamint sajátos funkcióit.
 • Ismeri a nemzetközi kapcsolatok sajátosságait.
 • Ismeri a gazdaságdiplomácia rendszereit.
 • Ismeri a külgazdaság szerepét a gazdaságban.
 • Ismeri a diplomácia jövőjével kapcsolatos elméleteket.
 • Ismeri a nemzetközi kapcsolatok alapjait.
 • Ismeri a nemzetpolitika főbb elemeit.
 • Ismeri a magyar diplomácia legfontosabb kérdéseit, ismeri a külkapcsolatok alapjait, a nemzetközi jogszabályait, valamint az európai uniós ügyek legfontosabb kérdéseit.
 • Ismeri a diplomácia funkcióit, rendszerét, eszközeit és érti szerepét. Tisztában van a globális környezet szereplőivel, gazdaságtanával, a hagyományos és új színtereivel és kihívásaival.
 • Ismeri a diplomácia, az egyes szakdiplomáciai ágak nemzetközileg elfogadott szabályait, eszközeit, eljárásait.
 • Ismeri a külgazdaság főbb elméleteit.
 • Ismeri a szövegalkotás szövegtani, nyelvhasználati, nyelvhelyességi, műfajelméleti alapjait; ismeri továbbá a retorikai alapfogalmakat, az érvelési és meggyőzési technikákat.
 • Ismeri a tulajdonságokon alapuló megközelítések erősségeit és gyengeségeit.
 • Ismeri a viselkedéselméletet, annak erősségeit és kritikáját.
 • Ismeri a biztonságpolitika főbb elemeit.
 • Ismeri a nemzetközi és uniós jog főbb szabályait.
 • Tisztában van a vezetéselméletek (tulajdonság-, viselkedés-, szituatív és transzformatív elmélet) közötti különbségekkel és hasonlóságokkal.
 • Ismeri konfliktuskezelési stílusát.
 • Ismeri a hatékony kommunikáció tényezőit.
 • Ismeri a motivációs elméleteket.
 • Ismeri a visszacsatolás szabályait és eszközeit.
 • Ismeri az erkölcsi szabályokat a diplomácia területén, valamint a nemzetközileg releváns önszabályozási példákat.
 • Ismeri a diplomáciai események előkészítésére, lebonyolítására, megszervezésére vonatkozó alapvető protokolláris szabályokat.
 • Megfelelő idegennyelvi kompetenciákkal rendelkezik.

b) képességei

 • Képes a világgazdaság és világpolitika összefüggésrendszerének átlátására, országok, régiók, gazdasági-társadalmi helyzetének komplex értékelésére.
 • Képes külgazdasági és külpolitikai adatok értelmezésére és elemzésére.
 • Képes a globális diplomácia területén önálló munkát végezni és az önálló problémamegoldásra.
 • Képes leendő diplomataként, külpolitikai szakértőként eligazodni a tevékenységére vonatkozó jogszabályok között.
 • Az elméletben szerzett tudást képes konkrét esetek elemzésére fordítani, illetve, a diplomácia világában szerzett tapasztalatait és megfigyeléseit tágabb elméleti keretekben értelmezni. Képes a külgazdaság és külpolitika működésével, társadalmi, gazdasági beágyazottságával kapcsolatban összefüggések megértésére, kritikai gondolkodásra.
 • Képes a diplomáciai összefüggések és események megértésére és elemzésére.
 • Képes multikulturális környezetben együttműködni.
 • Képes eredményesen kommunikálni multikulturális környezetben.
 • Képes szakmailag megfelelő módon kiválasztani és megalkotni a célhoz, témához, szövegalkotói szándékhoz és szituációhoz alkalmazkodó szövegfajtákat; képes szakmailag megfelelő módon elkészíteni külpolitikai és külgazdasági témájú elemzéseket magyar és idegen nyelven.
 • Képes idegen nyelven folyékonyan kommunikálni szóban is írásban is.
 • Képes különbséget tenni az autokratikus, a demokratikus és a laissez-faire stílusú vezetés között.
 • Képes felismerni és feloldani a kommunikációs zavarokat.
 • Képes egyéni és szervezeti célok megfogalmazására.
 • Képes felismerni a csoportszerepeket.
 • Képes feladatok delegálására és megszervezni a csapatmunkát.
 • Képes hatékonyan visszajelezni.
 • Képes gyakorlatban alkalmazni a diplomáciai ismereteket.
 • Képes nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátására, azok támogatására.
 • Képes a nemzetközi környezetben való interkulturális és asszertív kommunikációra, széles körű tájékozódásra és tájékoztatásra.

c) attitűdje

 • Elkötelezett Magyarország Alaptörvényének értékei mellett.
 • Szilárd erkölcsi alapokon állva személyiségét integritás és tisztesség jellemzi.
 • Elhivatott a transzparens, közjóra irányuló, korrupciómentes közszolgálat mellett.
 • Legjobb tudása szerint, elkötelezetten szolgálja és képviseli a szakmai érdekeket.
 • Munkája során nyitott, kritikai gondolkodásmód, rugalmasság és jó logikai készség jellemzi.
 • Munkavégzésében eredménycentrikus szemléletmód megvalósítására törekszik.
 • Jellemzi a szakmai szempontú módszeres feladatkezelés.
 • Igénye van az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre.
 • Felelősségteljesen építi fel szakmai karrierjét, és támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának kibontakoztatását.
 • Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre és a vezetői feladatok ellátására.
 • A releváns ismeretek birtokában az érveléstechnika eszközeit és a releváns kommunikációs technikák alkalmazásával felelős hozzáállással alkalmazza mind a szervezeten belül, mind az állami szakmapolitikai irányítás különböző szintjei között.
 • Fontosnak tartja a projektmenedzsment-technikák megismert alkalmazási lehetőségeinek kiaknázását.
 • Vezetői készségei fejlesztésére, illetve tudatosítására törekszik mind a feladatkiadás, mind a csoportos probléma-megoldás, mind a jó döntés-előkészítés feladatköreinek esetében.
 • A (nemzetközi) tárgyalások során figyelembe veszi és felelősen kezeli a kultúrák közötti különbségeket.
 • Munkatársai értékelése során következetességet tanúsít, az értékelés objektív és szubjektív elemeit képes megkülönböztetni, eredményességüket hatékonyan mérni.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséget vállal az általa végzett vezetői munkáért és beosztottjai teljesítményéért.
 • Felelős és megfelelő irányítást lát el, proaktív módon döntéseket kezdeményez.
 • Önállóan dolgozza fel az új és összetett információkat, problémákat, illetve jelenségeket, rendszerszerű és kritikus módon.
 • Felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.
 • Támogatja a szervezeti egység beosztottjait a munkájukban.
 • Felelős vezetőként szervezi és felügyeli a munkafolyamatokat, megfelelő kontrollt gyakorol a beosztottak tevékenysége felett.
 • Munkáját szolgálatnak tekinti, alázattal, az emberek iránti tisztelettel, őket szolgálva cselekszik.
 • Felelős módon őrködik a szakmai munkaetikai szabályok betartása felett.
 • Felelősséggel mérlegeli a nyilvánossághoz és a titkossághoz fűződő érdekeket és kockázatokat.
 • Kezdeményezőként dolgozik a kormányzati szakmai teendők stratégiai célokká való konvertálásában.

A képzés módszertana:  A képzés ötvözi a szakmai alapú diplomáciai tréning, a készségorientált továbbképzés és az üzleti fókuszú felsőoktatási programok látásmódjait. A képzés levelező rendszerben, elméleti és gyakorlati órák segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, általában kéthetente, pénteki-szombati napokra tömbösített formában.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

Nemzet, identitás, kultúra
Nemzetpolitikai stratégiaalkotás
Határon túli magyar közösségek – diaszpóra diplomácia
Nemzetpolitika a gyakorlatban
Magyarságtudat (Nation Branding)
Nemzetközi nemzetpolitikai jó gyakorlatok
Nemzetpolitika a külpolitikában
A magyar kormány nemzetpolitikai jó gyakorlatai
Politikai rendszerek és szereplők a nemzetközi térben
Államigazgatás, vállalatok és nem állami szervek kapcsolata
Információs társadalom
Stratégiai iparágak a nemzetközi politikában
Kormány és kormányzás összefüggései a nemzetközi térben
Magyarország geopolitikai helyzete
Kommunikációs stílusok és nyilvános beszéd
Média és sajtó, digitális diplomácia
Konfliktuskezelés és krízismenedzsment
Kapcsolatépítés és kapcsolati rendszer hasznosítása
Tárgyalási stratégia és technika
„Hadijáték” és stratégiai szimuláció
Információbiztonság
Játékelmélet és döntéshozatali szimuláció
Folyamat- és időmenedzsment
Személyzeti politika és szervezeti kommunikáció
Delegálás és feladatmegosztás

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Dobronay Éva

Telefonszám: 06-1-432-9000/20401
E-mail cím: Dobronay.Eva@uni-nke.hu