NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Digitális térségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: digitális térségfejlesztés szakembere

Szakfelelős: Dr. habil. Budai Balázs Benjámin, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 150 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen, legalább alapképzési szakon (vagy korábbi főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik:

 • ismerik az okos város település- és térségfejlesztési modell elméleti alapjait, jellemzőit (megjelenése a városfejlesztésben, elméleti alapok, klasszifikáció);
 • ismerik az okos város terminológiát;
 • ismerik az okos városfejlesztések megvalósításához elengedhetetlen jogszabályi hátteret, az okos település- és térségfejlesztési projektek megvalósításának anyagi és eljárásjogi szabályozóit (építési jogi, egyéb hatósági, településfejlesztési, önkormányzati szabályozási keretek);
 • tisztában vannak a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokkal;
 • ismerik az okos városfejlesztési projektek finanszírozásának lehetséges változatait, figyelemmel a hazai államháztartási és önkormányzati gazdálkodási szabályokra;
 • ismerik a meghatározó és a fejlesztésekre befolyással lévő intézményen kívüli szereplők érdekeit, céljait és eszközrendszerét, értelmezni és értékelni képesek ezek kölcsönhatását, képesek az önkormányzati (vagy intézményi), közösségi érdekek szakmai képviseletére a fejlesztői (kínálati) piacon;
 • ismerik a legjellemzőbb okos városfejlesztéseket, megvalósításuk feltételeit és kockázatait;
 • tisztában vannak az okos városfejlesztések közösségi alapú tervezésével, a fejlesztések „használhatóságának” jelentőségével;
 • tisztában vannak a legalapvetőbb adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonsági követelményekkel.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 • a közvagyon gazdálkodással, pénzügyi lehetőségekkel kapcsolatos kérdések magabiztos ismerete,
 • az információszabadság és -biztonság, valamint az adatpolitika alapelveinek magabiztos ismerete,
 • a közpolitikai célrendszer ismerete, jó közösség, jó vezetés, intézményi/szervezeti feladatmegosztás lehetőségeinek ismerete,
 • közigazgatási és jogi terület önkormányzati vonatkozásainak ismerete,
 • közösségépítési módszerek (marketing, PR, hagyományok) ismerete,
 • település képelemzési és folyamattervezési módszerek ismerete,
 • finanszírozási lehetőségek ismerete,
 • fenntartható településfejlesztési elvek és módszerek ismerete,
 • nemzetközi és hazai trendek, együttműködések ismerete,
 • közlekedési hálózatok „okos” kialakításának megismerése,
 • épített és természetes környezet „okos” megoldásának ismerete,
 • fenntartható építkezés ismerete,
 • fenntartható turizmusfejlesztés ismerete.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • magas szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
 • projektszemlélet, megoldásorientáltság;
 • proaktivitás;
 • jó döntéshozatali képesség rosszul strukturált problémák esetén is;
 • együttműködési készség, kompromisszumkészség;
 • komplex problémák, összefüggések átlátásának képessége;
 • elkötelezettség a minőségi munkavégzés iránt.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti és gyakorlati órák segítségével járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:

 • Digitális jólét – alapvetés
 • Okos város és az önkormányzati, területi közigazgatás
 • Az okos város ökonómiája, fenntartható okos város, fejlesztések finanszírozása
 • Adatpolitika
 • Kiberbiztonság
 • Résztvevő közösség építés, hálózatelmélet
 • Térség- és településfejlesztés (mint az okos város értelmezési kerete)
 • Településdesign
 • Okos kormányzás
 • Okos közlekedés
 • Okos környezet
 • Okos gazdaság
 • Okos életkörülmények
 • Okos emberi erőforrás
 • Okos turizmus

A jelentkezés kezdete: várhatóan 2023. november

A képzés tervezett indítása: 2024. február

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki, pénteki napokon

Az önköltség mértéke: 206.000 Ft/félév

Kapcsolattartó:
Soltész-Hock Zsanett
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20852
E-mail cím: Hock.Zsanett@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 142. iroda