NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szaktanácsadó

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szaktanácsadó szakképesítés belső ellenőrzési feladatok ellátására jogosít.

Szakfelelős: Prof. Dr. Lentner Csaba, egyetemi tanár

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 200 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja:

Az Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak stratégiai célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék Magyarország Alaptörvényében A közpénzek és A helyi önkormányzatok című cikkelyek tartalmát, illetve az államháztartás viteléhez kapcsolódó sarkalatos törvényeket és egyéb kiemelkedő jelentőségű jogszabályokat, a gazdálkodási és ellenőrzési módszertant, s ezáltal alkalmassá váljanak a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti belső ellenőri feladatok ellátására. Különösen fontos a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseinek ismerete. Elvárás, hogy a képzésben részt vevők tájékozottak legyenek a közigazgatást szabályozó kormányprogramokat és az újszerű kormányzati törekvéseket illetően. A szakirányú továbbképzési szak a közszolgálat államháztartási gazdálkodási és belső ellenőrzési szakember iránti igényét hivatott biztosítani. A gyakorló államigazgatási szakemberek beiskolázásával és célirányos képzésével az a cél, hogy a kormány- és köztisztviselők, illetve a közalkalmazottak a magyar állam újjászervezésének tudományos hátterét, módszertani alapjait a kijelölt tantárgyi kataszterek keretében elsajátítsák. Ennek segítségével, gyakorlati munkájukkal segíthetik elő a „Jó Állam” működését. A továbbképzési szak keretei között szervezetten biztosítható az állam megváltozott államigazgatási, gazdaságpolitikai, gazdaságszervező, ellenőrző és szabályozó tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag esettanulmányok segítségével történő átadása.

Az Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak kiemelt célkitűzései és indokai továbbá:

- Az állam az Alaptörvény, illetve a sarkalatos törvények alapján a korábbiakhoz képest többletfeladatokat lát el; gazdaságszervező, gazdaságbefolyásoló és ellenőrző funkciója kibővült, új szemléletmód érvényesül.
- Az ország érdekeit szolgáló közigazgatás, a „Jó Állam” megvalósítása nem képzelhető el a tisztviselők következetes, sokoldalú képzése és fejlesztése nélkül.
- Indokolt, hogy a közszolgálat aktív tagjai a rendszert értő és cselekvő résztvevőivé váljanak. Korábbi, évtizedekkel előtti képzésük és gyakorlati munkájuk azonban csak korlátozottan teszi őket alkalmassá az új kihívásokkal kapcsolatos feladatok ellátására. Olyan jól képzett szakemberekre van szükség, akik képesek támogatni a hatékony kormányzás megvalósítását.
- A Magyarország előtt álló feladatok indokolttá teszik, hogy a közigazgatás közép- és felső vezetői szintjén gyors és hatékony szemléletmódbeli változások történjenek. A közigazgatási szakemberek tudása új államháztartási-számviteli, ellenőrzési, közpénzügyi ismeretekkel bővüljön, és a gazdálkodási kihívások átlátásához, megoldásához szükséges alapos közpénzügyi és ellenőrzési ismeretekre és módszertanra tegyenek szert.

A képzés célcsoportja: A szakképzettséghez kapcsolódó oklevél döntően az államháztartási/közpénzügyi gazdálkodási és költségvetési, illetve belső pénzügyi kontrollrendszerrel összefüggő területeken költségvetési és non-profit szervezeteknél hasznosítható, különösen a közigazgatási feladatok során felmerülő gazdálkodási, ellenőrzési feladatok irányításához, hatékony alkalmazásához nyújt segítséget. A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők olyan kompetenciákkal rendelkeznek, melyek képessé teszik őket az államháztartási/közpénzügyi gazdálkodási és kontrollrendszer kiépítésével, működtetésével és az ellenőrzéssel kapcsolatos vezetői feladatok ellátására. Mindezt olyan komplex szemlélet és tudás birtokában teszik, melynek középpontjában a közigazgatási modernizáció elveinek és gyakorlatának konzekvens alkalmazása áll. Az elsajátított elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek hasznosíthatók a versenyszférában is, így ez alkalmassá teszi a végzetteket az államháztartási gazdálkodással kapcsolatba kerülő versenyszféra gazdálkodási körülményeinek az ismeretére is, és kiszélesíti elhelyezkedési esélyeiket (munkahelyi mobilizációs esélyek). Az Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szakon oklevelet szerzők a kormányhivatalok, a járási hivatalok, a települési önkormányzatok, az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a minisztériumok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a társadalombiztosítási alapok (Egészségügyi és Nyugdíjbiztosítási Alap) szerveinél, az európai uniós szervezetek/hivatalok regionális és országos/nemzetközi intézményeinél, a szakmai civil szervezeteknél tölthetnek be elsősorban álláshelyeket.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek képessé teszik a hallgatókat az államháztartási/közpénzügyi gazdálkodási-, és kontrollrendszer kiépítésével, működtetésével és az ellenőrzéssel összefüggő vezetői feladatok ellátására.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Állampénzügyek
Integritás és bizalom a közigazgatásban
Közjog és alkotmányosság
Államháztartási gazdálkodás
Gazdasági jog – felelős társaságirányítás
Államháztartási számvitel
A közpénzügyi ellenőrzés módszertana
Az ellenőrzés etikája, kommunikációja és társadalmi felelőssége
Közigazgatási informatika
Adóigazgatás
Költségvetési szervek belső ellenőrzése
Belső ellenőrzési esettanulmányok
Közpénzügyi ellenőrzés
Önkormányzatok pénz- és vagyongazdálkodása
Közüzemi vállalatok gazdálkodása
Bankmenedzsment – bankkapcsolatok
Költségvetési belső kontrollrendszer és kockázatmenedzsment
Pályázati menedzsment

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés

A jelentkezés kezdete: 2023. március vége

A (módosult) jelentkezési határidő: 2023. augusztus 21. 12:00

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2023. szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2023. szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 210.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Bialné Cserei Erika

főelőadó
Telefonszám: 06-1-432-9000/20368
E-mail cím: Bialne.Cserei.Erika@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 141. iroda