Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szaktanácsadó

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szaktanácsadó szakképesítés belső ellenőrzési feladatok ellátására jogosít.

Szakfelelős: Prof. Dr. Lentner Csaba, egyetemi tanár

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 200 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés célja: Az Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak stratégiai célkitűzése, hogy a továbbképzés során a hallgatók megismerjék Magyarország Alaptörvényének, A Közpénzek és A Helyi Önkormányzatok című cikkelyeinek tartalmát, illetve az államháztartás viteléhez kapcsolódó sarkalatos törvényeket, és egyéb kiemelkedő jelentőségű jogszabályokat. Különösen fontos a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseinek ismerete. Elvárás, hogy a képzésben résztvevők tájékozottak legyenek az államigazgatást szabályozó kormányprogram, és az újszerű kormányzati törekvéseket illetően. Ennek segítségével, gyakorlati munkájukkal segíthetik elő a „Jó Állam” működését. A továbbképzési szak keretei között szervezetten biztosítható az állam megváltozott államigazgatási, gazdaságpolitikai, gazdaságszervező, ellenőrző, és szabályozó tevékenységéhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag, esettanulmányok segítségével történő átadása.

A képzés célcsoportja: A szakirányú továbbképzési szak a közszolgálat, államháztartási gazdálkodási és belső ellenőrzési szakemberek iránti igényét hivatott kielégíteni. A gyakorló államigazgatási szakemberek beiskolázásával és célirányos képzésével biztosítható, hogy a kormány- és köztisztviselők, közalkalmazottak az állam újjászervezésének tudományos hátterét, módszertani alapjait a kijelölt tantárgyi kataszterek keretében elsajátítsák.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szak küldetése, olyan közszolgálati „szakma-kompatibilis” elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik az államháztartási/közpénzügyi gazdálkodás és ellenőrzés tevékenység gyakorlatát magabiztosan alkalmazzák, megfelelő elméleti módszertani ismeretekkel rendelkeznek a gazdálkodás, és az ellenőrzés viteléhez.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban (magas szintű kommunikációs készség/képesség),
 • a problémamegfogalmazás és önálló ítéletalkotás képessége,
 • együttműködési készség,
 • kezdeményezőkészség és személyes felelősség felvállalása,
 • döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek,
 • kritikai attitűd,
 • motiváció,
 • elkötelezettség és minőségtudat,
 • fogalmi gondolkodás,
 • az absztrakció képessége,
 • az irodatechnikai és informatikai eszközök (a hatékony államháztartási/közpénzügyi gazdálkodást, ellenőrzést segítő szoftverek) alkalmazási képessége.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek képessé teszik a hallgatókat az államháztartási/közpénzügyi gazdálkodási-, és kontrollrendszer kiépítésével, működtetésével és az ellenőrzéssel összefüggő vezetői feladatok ellátására.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Gazdaságpolitika
Korrupció ellenes harc a közigazgatásban
Közigazgatási jog
Nemzetgazdasági pénzügyek
Államháztartási-közpénzügyi gazdálkodás
Államháztartási számvitel
Közigazgatási informatika
Általános ellenőrzési ismeretek és  módszertan
Az ellenőrzés etikája és kommunikációja
Államháztartási kontrollrendszer
Közpénzügyi gazdálkodás elemzése
Kontrolling a közigazgatásban
Az államháztartás pénzügyi ellenőrzése
Költségvetési ellenőrzés
Költségvetési szervek belső ellenőrzése
Gazdasági jog
Pályázatírás – pályázati management
Világgazdasági integrációk
Európai Unió gazdaságtana

A jelentkezési határidő: 2020. augusztus 1. 23:59 (A határidőt követően technikai okokból nem tudunk új jelentkezést befogadni!)

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2020. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 155.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Közigazgatási Továbbképzési Intézet
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Bialné Cserei Erika

főelőadó
Telefonszám: 06-1-432-9000/20368
E-mail cím: Bialne.Cserei.Erika@uni-nke.hu
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5. kollégiumi épület I. emelet 110/A iroda
Postafiók: 1518 Budapest, Pf. 26.