NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Önköltség fizetése

Önköltség fizetése - aktuális pénzügyi dátumok

2023/24/II. félév pénzügyi dátumai

Részletfizetési kérelem leadási határideje: 

2024.02.05.

Kötelezettségvállalási lap leadási határideje:

2024.01.30.

Számlakészítési határidő hallgatóknak:

2024.02.13.

Önköltség első 50%-ának befizetési határideje: 

2024.02.15.

 

Regisztrációs és tantárgyfelvételi időszak 

2024.01.29 - 2024.02.04.

A félévi regisztráció feltétele az önköltség 50%-ának befizetése!

Céges számlák befizetési határideje:
(kötelezettségvállalási lap 01.30-ig történő leadása esetén)

2024.02.15.

Önköltség második 50%-ának befizetési határideje 2024.03.14.

Diákhitelesek befizetési határideje
 2024.02.05-ig Diákhitel 1 engedményezési azonosító beimportálása
 2024.02.05-ig Diákhitel 2 szerződésszám rögzítése a Neptunba

 

2024.03.14.

 

 

A Neptun rendszerben a számlák, illetve céges számlák elkészítése a hallgatók feladata. Erre a fizetési határidő lejártát megelőző második munkanapig szabadon van lehetőségük.

Amennyiben a hallgató nem él ezzel, a Gazdasági Hivatal a fizetési határidő lejártát megelőző munkanapon minden aktív, számla nélküli kiíráshoz elkészíti a hallgató nevére szóló számlát.

Ezt követően az elkészített számla módosítására sztornó-számlánként 1.000 Ft külön eljárási díj ellenében van lehetőség.

A kötelezettségvállalási nyomtatvány leadásakor a kari gazdasági szervezet elkészíti az abban a félévben esedékes számlát, de nyomtatni és a partnerhez már a hallgatónak kell eljuttatni.

Önköltség átvállalása - kötelezettségvállalási lap

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

69. §

(1) Abban az esetben, ha a hallgató helyett részben vagy teljes mértékben más fizeti meg az önköltséget, a képzés megkezdésekor a Kötelezettségvállalási nyilatkozat nyomtatványt kell kitölteni. A megadott adatokat a gazdasági/pénzügyi feladatokért felelős szervezeti egység rögzíti a Neptun-rendszerben, melyet követően tud a hallgató számlát készíteni, nyomtatni és ezután tudja azt eljuttatni a fizetést átvállalónak, aki (amely) a számla utalásakor a közlemény rovatban a hallgató nevére vagy Neptun-kódjára, illetve a kiállított számla számlaszámára hivatkozik.

(2) A más által tett kötelezettségvállalás a hallgató egész képzési időszakára érvényes, csak akkor kell új nyomtatványt kitölteni, ha változás történik a kötelezettségvállaló személyében vagy adataiban.

(3) Abban az esetben, ha a kötelezettséget átvállaló és a hallgató is befizette az önköltséget, akkor a hallgató részére az általa befizetett összeg, a befizetésre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését követően a Neptun-rendszerben megadott számlaszámára kerül kiutalásra.

(4) A számlamódosítási igényt a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül fogadja be a Gazdasági Hivatal azzal a korlátozással, hogy a számla kiállítási évét követő év január 15. napja után számlamódosításra már nincs lehetőség.

A kötelezettségvállalási lapot ITT töltheti le.

A kötelezettségvállalási lapokat a szak képzésszervezőjének szükséges megküldeni elektronikus úton!

Neptun pénzügyi útmutatók

A Neptun rendszerrel kapcsolatos pénzügyi útmutatók az alábbi oldalról érhetőek el:

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/neptun/neptun-penzugyi-utmutatok

 

Fizetés könnyítés a 2023/2024-es tanév II. félévében

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden önköltség automatikusan 2 részletben kerül kiírásra. 

második részlet befizetésének a határideje 2024. március 14.

A hallgató vagyoni helyzetére, jövedelmi viszonyaira tekintettel fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez részletfizetési lehetőség, vagy halasztás (a továbbiakban: fizetési könnyítés) iránti kérelmet nyújthat be elektronikus úton.

A kérvényben felhozott indokokat megfelelően - az azokat alátámasztó dokumentumokkal - igazolni kell. A vagyoni helyzet, illetve a jövedelmi viszonyok igazolására a vonatkozó szabályzatban a szociális helyzet vizsgálatához megadott igazolások az irányadók.

Önköltség fizetési kötelezettség esetén fizetési könnyítésként kizárólag részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezhető.

Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.

A fizetés könnyítési kérelmet a Neptun Kérvénykezelő rendszerén keresztül elektronikus úton kell benyújtani a Szakirányú Továbbképzési Osztályra.

  •  Az önköltséghez kapcsolódó kérelem beadási határideje: 2024. február 5. Ezt követően keletkezett fizetési kötelezettség esetén a fizetési határidő utolsó napja.
  • A beérkezett kérelmeket a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSZÜB) bírálja el.
  • A határidő elmulasztása jogvesztő!
  • Az engedélyezett részletfizetés első részletének fizetési határideje 2024. február 15., mely a félévi regisztráció feltétele!
  • A befizetési határidő elmulasztása késedelmi díjat von maga után.

Elektronikus kérvény leadási útmutató

A Neptun rendszerben történő elektronikus kérvény leadáshoz kapcsolódó útmutató az alábbi oldalról érhető el:

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/elektronikus-kerveny-leadasi-utmutato.original.pdf

Fizetési figyelmeztetések, felszólítások, késedelmi díj

A befizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat alapján az Ön részére késedelmi díj kerül kiírásra, melynek összege számlánként:

önköltség esetén   

 5 000.- Ft

szolgáltatási díj esetén

 1 000.- Ft

 

 

A Gazdasági Hivatal a befizetési határidő lejártát követően először e-mailben figyelmezteti a hallgatót a fizetési hátralékáról.

Amennyiben a követelést a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, két alkalommal írásban felszólítjuk.

A fizetési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezménye a hallgatói jogviszony megszüntetése lehet.

A befizetési határidő lejártára való tekintettel a hallgató nem tud vizsgára jelentkezni, a vizsgákat nem kezdheti meg, a következő félévre nem regisztrálhat, a záróvizsgát nem kezdheti meg.

A hallgatói jogviszony – regisztrációtól számított 30 napon túli - megszűnése nem érinti az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettséget.

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/fizetesi-felszolitasok-kesedelem.pdf

Önköltség visszatérítése

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

68. §

(1) A hallgatói jogviszony szüneteltetésének regisztrációs időszakban történő bejelentése, illetve a szünetelés hivatalból történő megállapítása esetén a hallgató mentesül az önköltség megfizetése alól, az önköltségfizetési kötelezettség alapján kiírt tétel a Neptun-rendszerben törlésre kerül. Ha a hallgató a képzési költséget a hallgatói jogviszony szüneteltetésének bejelentése előtt befizette, az Egyetem azt visszatéríti.

(2) Ha a hallgató hallgatói jogviszonya a szorgalmi időszak megkezdésétől számított egy hónapon belül megszűnik, részére az adott félévre befizetett önköltséget az Egyetem a jogosultságot megállapító, a kar tanulmányi adminisztrációjáért felelős vezetőjének igazolása alapján visszafizeti, amennyiben a hallgató adott félévben tanulmányait érdemben nem kezdte meg. Amennyiben a hallgató a tanulmányait érdemben megkezdte, úgy az Egyetem az adott képzési időszakra befizetett önköltség 90%-át téríti vissza, ezen mértékig mentesíti az önköltség megfizetése alól. A hallgató érdemben megkezdte tanulmányait, ha az adott félévben az általa felvett tantárgy valamely foglalkozásán részt vett.

(3) Amennyiben a hallgató szorgalmi időszak megkezdését követő egy hónapon belül írásban bejelenti, hogy hallgatói jogviszonyát az adott félévben szünetelteti, akkor a jogosultságot megállapító, a kar tanulmányi adminisztrációjáért felelős vezetőjének igazolása alapján az Egyetem az adott képzési időszakra – a teljes tanulmányi félévre – megállapított és befizetett befizetett önköltség 90%-át a hallgató részére visszatéríti, ezen mértékig mentesíti az önköltség megfizetése alól. E szabályt kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha az adott tanulmányi félévre megállapított önköltséget a hallgató még nem vagy csak részben fizette be azzal, hogy a döntés során ez esetben is a teljes tanulmányi félévre megállapított önköltség összegét kell alapul venni akként, hogy a hallgató részére megítélt összeg be nem fizetett részét a hallgatónak nem kell befizetnie.

(4) A képzési időszak megkezdését követő egy hónapon túl nincs lehetőség a bejelentkezés visszavonására így ezen időszak után érkezett kérelmek esetében a befizetett önköltség – az (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem utalható vissza.

(5) Megkezdett tanulmányi félév Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti utólagos szüneteltetésének – amikor a hallgatónak a megkezdett félévet betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni – HTVSZÜB általi megállapítása esetén, a hallgató kérésére, a rektor döntése szerint az adott képzési időszakra  - a teljes tanulmányi félévre -  megállapított és befizetett önköltség minimum 25%-a, maximum 90%-a visszatéríthető. E szabályt kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha az adott tanulmányi félévre megállapított önköltséget a hallgató még nem vagy csak részben fizette be azzal, hogy a döntés során ez esetben is a teljes tanulmányi félévre megállapított önköltség összegét kell alapul venni akként, hogy a hallgató részére megítélt összeg be nem fizetett részét a hallgatónak nem kell befizetnie. A rektor a döntés meghozatala során mérlegeli a tanév során eltelt időt, valamint a megkezdett félév be nem fejezetté nyilvánításának indokait, körülményeit. A jelen bekezdés szerinti visszatérítésre vonatkozó kérelmet a megkezdett félév be nem fejezetté nyilvánítására irányuló kérelmek benyújtására a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott határidőig, a megkezdett félév be nem fejezetté nyilvánítására vonatkozó kérelemmel egyidejűleg a kar tanulmányi adminisztrációjáért felelős szervezeti egységnél lehet benyújtani.

2023_24_1-kotelezettsegvallalasi_lap.pdf
PDF letöltése