Tervkészítőknek

Az éves közszolgálati továbbképzési tervkészítés jogszabályi háttere

A közszolgálati továbbképzések célcsoportját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) határozza meg.

A közszolgálati továbbképzési rendszerre vonatkozó részletszabályokat – az egyes fentiekben megjelölt célcsoportok vonatkozásában eltérő módon – az alábbi három kormányrendelet szabályozza:

  • közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet,
  • a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a
  • kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzésről szóló 338/2019. (XII.23.) Korm. rendelet.

A három továbbképzési kormányrendelet fontosabb rendelkezései - lentebb görgetve - egy összehasonlító táblázatban kerülnek bemutatásra.

Az éves továbbképzési tervkészítésben érintett szervek feladatai

A továbbképzésre kötelezett tisztviselőket foglalkoztató közigazgatási szervek feladata - a teljesítmény-értékelés eredményei, saját elvárásai és a tisztviselő elképzelései alapján - az éves továbbképzési tervek elkészítése, valamint a képzési tervek teljesítésének nyomon követése. A közigazgatási szerv a rá vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az NKE által kiadott módszertani útmutató alapján, az NKE által biztosított informatikai alkalmazás segítségével készíti el a tisztviselők éves egyéni továbbképzési tervét, majd az egyéni tervek összesítésével az intézmény éves továbbképzési tervét. Az elkészült intézményi továbbképzési tervet az NKE részére kell megküldeni. Az éves továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója az év közben felmerülő továbbképzési igények alapján - az NKE által biztosított informatikai alkalmazás útján - módosíthatja. Az év közbeni módosítás során nincs lehetőség az intézmény éves tervének teljes körű, átfogó módosítására.

A közigazgatási szerv köteles a tisztviselő részére biztosítani az éves továbbképzési tervvel összhangban a továbbképzésben való részvétel feltételeit. A továbbképzési tervek tartalmazzák a tanulmányi kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló közszolgálati és belső programokat. A képzések során megszerzett tanulmányi pontokat a kormánytisztviselő, köztisztviselő munkáltatója tartja nyilván. A tisztviselők által igénybe vett közszolgálati továbbképzésekért a közigazgatási szerv - a rá vonatkozó kormányrendeletben meghatározottak szerint - normatív hozzájárulást fizet.

A három továbbképzési kormányrendeletben foglalt legfontosabb szabályokat, ezek eltéréseit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Tárgykörök 273/2012. (IX.28)
Korm. rendelet
86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet
338/2019. (XII.23.) 
Korm. rendelet
Szervezeti hatály Kttv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervek. A Kit. hatálya alá tartozó területi kormányzati igazgatási szervek (fővárosi és megyei kormányhivatalok). A Kit. hatálya alá tartozó központi kormányzati igazgatási szervek.
Továbbképzési programtípusok Közszolgálati továbbképzés,
belső továbbképzés.
Közszolgálati továbbképzés,
belső továbbképzés.
Közszolgálati továbbképzés,
belső továbbképzés,
kötelező képzés (Kormány által előírt).
Belső képzések aránya az előírt továbbképzési kötelezettségen belül Max. 25% Max. 25% Max. 50%
Továbbképzési kötelezettség kezdete Az alapvizsga letételét követő nap.
Alapvizsga letétele alóli mentesülés esetén: a próbaidő leteltét követő nap
A próbaidő leteltét követő nap. A próbaidő leteltét követő nap.
Amennyiben nem kell kikötni próbaidőt, akkor a jogviszony létesítésének napja.
Továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez 5 évnél rövidebb idő van hátra. Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez 5 évnél rövidebb idő van hátra. 1. Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez 5 évnél rövidebb idő van hátra.
2. Központi kormányzati igazgatási szervvel kötött tanulmányi szerződés alapján folytatott tanulmány esetén, ha a munkáltató úgy dönt.
Továbbképzési kötelezettség időarányos teljesítése Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási díj igénybevétele miatt, vagy egyéb okból három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság, táppénzellátás esetén.
Tartós külszolgálat teljesítése esetén.
Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási díj igénybevétele miatt, vagy egyéb okból három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság, táppénzellátás esetén.
Tartós külszolgálat teljesítése esetén
Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy táppénzellátás esetén.
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló tv. szerinti felkészülésben vesz részt.
Tartós külszolgálat teljesítése esetén.
Továbbképzési kötelezettség

Továbbképzési időszakonként a rendeletben előírt, kötelezően teljesítendő tanulmányi pont:

  • felsőfokú végzettségűek számára 128 pont,
  • érettségi végzettségűek számára 64 pont.

Továbbképzési időszakonként a rendeletben előírt, kötelezően teljesítendő tanulmányi pont:  

  • felsőfokú végzettségűek számára 128 pont,
  • érettségi végzettségűek számára 64 pont.
A munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg, tárgyévre vonatkozóan.
(Az Egyetem a közszolgálati továbbképzési kínálatában a kormánytisztviselőnek legalább 16 tanulmányi pont és legfeljebb 40 tanulmányi pont értékű képzést köteles biztosítani.)
Továbbképzési időszak Négyéves ciklus. Éves továbbképzési tervezés (továbbképzési időszakon belül). Éves továbbképzési tervezés.
2021. évi továbbképzés tervezési időszak 2021. február 1. - március 15. 2021. február 1. - február 28.

2021. február 1. – február 28.

Intézményi éves továbbképzési tervek Egyetem részére történő megküldési határideje 2021-ben 2021. március 15. 2021. március 15.

2021. március 15.

Programminősítés A közszolgálati, valamint esetenként a belső továbbképzési programok minősítésre kerülnek (KTK döntése alapján). A közszolgálati továbbképzési programokat kell minősíteni (KKTK döntése alapján). A közszolgálati továbbképzési programokat kell minősíteni (KTK).
Belső továbbképzések nyilvántartásba vétele

Rögzítés és kezelés a Probono felületen belül a Programmenedzsment-rendszerben.
Jóváhagyás: NKE.

Rögzítés és kezelés a Probono felületen belül a Programmenedzsment-rendszerben.
Jóváhagyás: a munkáltató SZMSZ-ében meghatározott eljárásrend szerint.

Rögzítés és kezelés a Probono felületen belül a Programmenedzsment-rendszerben.
Jóváhagyás: a munkáltató SZMSZ-ében meghatározott eljárásrend szerint.

Normatív hozzájárulás fizetése A tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselői és közszolgálati tisztviselői létszám alapján két részletben fizeti a közigazgatási szerv az Egyetem részére. A hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a
(jelenleg: 28 214 Ft).
Befizetési határidők:
január 31. és június 30.
A továbbképzésre kötelezett foglalkoztatotti létszám alapján két részletben fizeti meg a szerv az Egyetem részére. A hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a
(jelenleg: 28 214 Ft).
Befizetési határidők:
január 31. és június 30.
A tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselői létszám alapján, egy összegben fizeti a közigazgatási szerv az Egyetem részére
(jelenleg: 14 000 Ft).
Befizetési határidő:
január 31.
2021. évi tervkészítés

2021-ben az éves egyéni továbbképzési tervek összeállítása az új Probono-rendszerben történik, a „Szervezés” menüpont „Képzéstervező” almenü „Fejlesztési tervek és programok” cím alatt a „Képzési és vizsgatervek” oldal használatával.

Az éves egyéni továbbképzési tervek összeállítása kétféle módon történhet:

  • előíró típusú módszertan alapján: a munkáltató képzési referense kiválaszt egy képzési programot a programkínálatból és felveszi a tisztviselő éves egyéni képzési tervébe;
  • igény alapú módszertan alapján: a tisztviselő az önértékelési/mérési folyamat eredménye alapján, vagy a munkáltató által kijelölt fejlesztési célhoz igazodóan a Probono-rendszer felületén jelzi a munkáltató képzési referens részére, hogy mely konkrét képzést szeretné elvégezni, azaz programot igényel.

Az egyéni továbbképzési tervek elkészítésének folyamatát az egyes célcsoportok vonatkozásában elkészített, alábbi útmutatók ismertetik:

Útmutató a 2021. évi továbbképzések tervezéséhez a 388/2019. (XII.23.) Korm. rendelet hatálya tartozó szervek képzési referenseinek

Útmutató a 2021. évi továbbképzések tervezéséhez a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervek képzési referenseinek

Útmutató a 2021. évi továbbképzések tervezéséhez a 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervek képzési referenseinek

Tervezési útmutató tisztviselőknek 2021