Tervkészítőknek

A közszolgálati továbbképzési rendszer kereteit a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet jelöli ki.

A közszolgálati továbbképzések célcsoportját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) határozza meg.
 

Továbbképzések tervezése a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tisztviselők részére


A 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg a Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselők, valamint a Kit. hatálya alá tartozó központi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek továbbképzési kötelezettségét.

A Rendelet 7-8. § értelmében a közszolgálati tisztviselőket foglalkoztató közigazgatási szervek feladatai a közszolgálati továbbképzéssel kapcsolatban a következők


Képzési tervek elkészítése

A közigazgatási szerv készíti el a kormánytisztviselő, köztisztviselő éves egyéni továbbképzési terveit, valamint az intézmény éves továbbképzési tervét, a Rendelet 19. §-ának értelmében tárgyév február 1. és március 15. között. Az elkészült képzési tervet március 15-ig a Probono rendszerből Pdf formátumban ki kell nyomtatni, majd a munkáltatói jogkört gyakorló vezető által aláírva, lepecsételve, elektronikus levél mellékleteként, szkennelve elküldeni a tovabbkepzes@uni-nke.hu e-mail címre. A képzéstervezést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kifejlesztett Probono továbbképzési informatikai rendszer támogatja, amely a https://probono.uni-nke.hu oldalon érhető el.

A képzési tervezéssel kapcsolatos, az alkalmazás használatát érintő kérdésükkel, kérjük, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz (telefon: 06 (1) 432-9030, e-mail: tovabbkepzes@uni-nke.hu

A képzési tervek elkészítéséhez szükséges módszertani útmutatót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem teszi közzé honlapján, tárgyév január végéig. A módszertani útmutató letölthető a Probono rendszerből.

A közigazgatási szerv feladata, hogy az egyéni éves továbbképzési tervek alapján meghirdesse és megszervezze a belső továbbképzéseket, valamint rögzítse a belső továbbképzések eredményeit a Probono rendszerben.

A közigazgatási szerv jogosult az általa megvalósított belső továbbképzést másik közigazgatási szervnél foglalkoztatott számára belső továbbképzésként nyújtani, feltéve, hogy a belső továbbképzési program a kormánytisztviselő, köztisztviselő egyéni továbbképzési tervében szereplő képzési igényhez illeszkedik.

Az Egyetem a beérkezett jelentések alapján a tárgyévet követő év április 30-áig a belügyminiszter számára jelentést készít.


Belső továbbképzések megvalósítása

A közigazgatási szervnek lehetősége van arra, hogy belső továbbképzéseket valósítson meg. A belső továbbképzéseket a kifejlesztést követően az NKE számára be kell nyújtani, amely jóváhagyó döntést követően programjegyzékre veszi őket. A belső továbbképzések benyújtásával és nyilvántartásba vételével kapcsolatos információkat a „Belső továbbképző intézményeknek” menüpont alatt találják.


Normatív​ hozzájárulás

A 273/2012. Korm. rendelet 12. §-a értelmében a kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a közigazgatási szerv biztosítja.

A közszolgálati továbbképzések költségeit a közigazgatási szerv az NKE-nek a foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként fizeti (normatív hozzájárulás). A normatív hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a, amelyet a közigazgatási szerv két részletben (tárgyév január 31-ig, illetve június 30-ig), tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők létszámának alapulvételével kell megfizetni az NKE részére. Az NKE igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről.

Ha a közigazgatási szerv a normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a kormánytisztviselői, köztisztviselői nem vesznek részt a továbbképzésben, az NKE utólag nem számol el a fel nem használt normatív hozzájárulás összegével, a keletkezett többletet az NKE a továbbképzési rendszer működtetésére és fejlesztésére használja fel.

A közigazgatási szerv közszolgálati képzési igényei a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez időarányosan szükséges tanulmányi pontértéket legfeljebb 25%-kal meghaladhatják.

Ha a közigazgatási szerv által megfizetett normatív hozzájárulás év végén meghaladja a foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők után létszámarányosan befizetendő normatív hozzájárulás összegét, akkor az NKE a következő továbbképzési időszakra beszámítja a többletet.

A speciális szakmai továbbképzési igényeket a közigazgatási szerv a programjegyzékre felvett belső továbbképzésekkel teljesítheti. A belső továbbképzések megvalósításához szolgáltatóként igénybe veheti felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény szolgáltatásait is.


Továbbképzési kötelezettség teljesítésének​ nyomon követése

A Rendelet értelmében a megszerzett tanulmányi pontokat a kormánytisztviselő, köztisztviselő munkáltatója tartja nyilván. A tanulmányi pontok nyilvántartására a Probono informatikai alkalmazás szolgál: https://probono.uni-nke.hu/tanulasi-portal/kepzestervezes.
 

Továbbképzések tervezése a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselői részére


A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet rögzíti a Kit. hatálya alá tartozó területi kormányzati igazgatási szervek – vagyis a megyei és fővárosi kormányhivatalok - kormánytisztviselőinek továbbképzési kötelezettségére vonatkozó szabályokat.

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 17-18. § szakasza értelmében a kormányhivatali tisztviselőket foglalkoztató szervek feladatai a közszolgálati továbbképzéssel kapcsolatosan a következők


Képzési tervek elkészítése

A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók továbbképzése tervszerűen, egyéni továbbképzési tervek alapján történik.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévben meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítését évente tanulmányi pontokkal tárgyév február 28-áig határozza meg.

Az egyéni továbbképzési tervek elkészítéséről a tárgyév február 28-áig a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik. Az egyéni továbbképzési terv tartalmazza a közszolgálati és belső továbbképzéseket.

Az éves továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévben felmerülő továbbképzési igények alapján módosíthatja.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyéni továbbképzési tervek összesítésével készíti el a kormányzati igazgatási szerv éves továbbképzési tervét. Az elkészült intézményi képzési tervet március 15-ig a Probono rendszerből Pdf formátumban ki kell nyomtatni, majd a munkáltatói jogkört gyakorló vezető által aláírva, lepecsételve, elektronikus levél mellékleteként, szkennelve elküldeni a tovabbkepzes@uni-nke.hu e-mail címre. A képzéstervezést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kifejlesztett Probono továbbképzési informatikai rendszer támogatja, amely a https://probono.uni-nke.hu oldalon érhető el.

A képzési tervezéssel kapcsolatos, az alkalmazás használatát érintő kérdésükkel, kérjük, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz (telefon: 06 (1) 432-9030, e-mail: tovabbkepzes@uni-nke.hu

A képzési tervek elkészítéséhez szükséges módszertani útmutatót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem teszi közzé honlapján, tárgyév január végéig. A módszertani útmutató letölthető a Probono rendszerből.


Belső továbbképzések megvalósítása

A területi kormányzati igazgatási szerv feladata, hogy az egyéni éves továbbképzési tervek alapján meghirdesse és megszervezze a belső továbbképzéseket, valamint ezekről nyilvántartást vezessen.

A területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzések saját vagy más kormányzati igazgatási szerv, illetve a szervezetrendszert kiszolgáló belső képzőintézmény által nyilvántartásba vett belső továbbképzés lebonyolításával, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által biztosított képzési szolgáltatással biztosíthatók.

A területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzés a területi kormányzati igazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint jóváhagyott programokból állhat.

A belső továbbképzési programok jóváhagyására vonatkozó eljárásrendet a területi kormányzati igazgatási szerv dolgozza ki.


Normatív​ hozzájárulás

A közszolgálati továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a kormányzati igazgatási szerv biztosítja.

A közszolgálati továbbképzés, a közigazgatási szakvizsgák, valamint a Kormány által előírt továbbképzés költségeit a területi kormányzati igazgatási szerv az Egyetemnek a közszolgálati, illetve a Kormány által előírt továbbképzésre kötelezett foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként (a továbbiakban: normatív hozzájárulás) fizeti meg.

A normatív hozzájárulás alapja a költségvetési törvényben a Kttv. tekintetében meghatározott illetményalap 73%-a, amelyet a kormányzati igazgatási szerv két egyenlő részletben minden év január 31-éig, illetve június 30-áig a területi kormányzati igazgatási szervnél tárgyévben közszolgálati továbbképzésre, illetve Kormány által előírt továbbképzésre kötelezett kormányzati szolgálati jogviszonyban állók létszámának alapulvételével fizet meg az Egyetem részére. Az Egyetem a kormányzati igazgatási szerv részére igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről.

A kormányhivatali kormánytisztviselő közszolgálati továbbképzési kötelezettségeinek teljesítésére felhasznált költség kizárólag a programjegyzéken szereplő programok útján használható fel.


Továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyomon követése

A megszerzett tanulmányi pontokat a munkáltató tartja nyilván. A tanulmányi pontok nyilvántartására a Probono informatikai alkalmazás szolgál. A belső továbbképzések esetében a területi kormányzati igazgatási szerv feladata, hogy a belső képzésekről nyilvántartást vezessen.