Közigazgatási vizsgák

A közigazgatásban foglalkoztatott köz- illetve kormánytisztviselők a közszolgálati életpályájuk során a jogszabályban meghatározott módon jogosultak előmenetelre. A jogszabályban meghatározott besorolási fokozatba lépéshez, vagy az álláshely betöltéséhez szükséges azonban, hogy a tisztviselő a számára előírt képzéseket vagy vizsgákat teljesítse.

közigazgatási alapvizsgát a köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszony létesítését követően a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, előadó besoroláshoz két éven belül kell teljesíteni, ellenkező esetben a tisztviselő jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés során az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők megszerzik a munkájuk mindennapi ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket.

közigazgatási szakvizsga - a közszolgálati tisztviselői törvény hatálya alá tartozó tisztviselők esetében - a tanácsosi besorolási fokozatba lépés feltétele, e vizsga nélkül nem sorolható magasabb besorolási fokozatba a tisztviselő. A vizsga nem teljesítése nem eredményezi a jogviszony megszűnését (ez alól kivételt képeznek a vezetői beosztásban foglalkoztatottak, ugyanis esetükben a közigazgatási szakvizsga-kötelezettség elmulasztása a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vonja maga után). A központi kormányzati igazgatási szervek, a központi hivatalok, a kormányzati főhivatalok kormánytisztviselői részére - külön kormányrendeletben megállapított feltételek szerint - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg az álláshely betöltésének szakmai feltételeit, így a közigazgatási szakvizsga teljesítésének kötelezettségét is. A közigazgatási szakvizsga célja, hogy tisztviselők olyan általános közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes előkészítésére, illetve meghozatalára.

Ügykezelői alapvizsgát az ügykezelői jogviszonyban foglalkoztatottaknak kell teljesíteniük a közszolgálati jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül. A vizsga elmulasztása a közszolgálati jogviszonyának megszűnését eredményezi.

A bal oldali menüpontok közül választva bővebb információkat találnak az egyes vizsgákról, a vizsgákra felkészítő tanfolyamokról, valamint letölthetők a vizsgázóknak szóló általános tájékoztató anyagok, tananyagok.

Amennyiben a közigazgatási vizsgákkal kapcsolatosan további információkra van szüksége munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.